Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego

22-03-2019

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego prowadzonych w okresie od dnia 7 marca 2019 r. do dnia 20 marca 2019 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 2118).


Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

 

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

1)      zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.toporowska@powiat.lublin.pl,

2)      zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych.

Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

W wyznaczonym terminie konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego nie zgłosiły żadnych uwag, opinii ani wniosków do ww. projektu uchwały. Wpłynęło natomiast pismo od trzech właścicieli aptek z terenu gminy Bychawa do Rady Powiatu w Lublinie gdzie zostanie udzielona odpowiedź zwrotna w przedmiotowej sprawie.

 

Lublin, dnia 21 marca 2019 r.

 

Powrót