Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Postanowienie

30-12-2016

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4, art. 100 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.), z urzędu postanawiam:
1) zawiesić postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów gminy Jastków jako działka nr 510/1 o pow. 0,0209 ha (obręb 19 – Kol. Płouszowice, ark. mapy 1), która zgodnie z decyzją Starosty Lubelskiego z dnia 16.06.2015 r. znak: AB.6740.450.2015.MK6 nr 875/15, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi powiatowej nr 2228L od drogi 830 – Józefin – Motycz – do drogi 747, od km 0+003,2 do km 0+728,0 stała się własnością Powiatu Lubelskiego, do czasu uregulowania stanu prawnego nieruchomości w związku z wnioskiem Pana Jerzego Chołaja w sprawie o zasiedzenie nieruchomości,
2) zobowiązać Pana Jerzego Chałaja do dostarczenia orzeczenia sądowego w sprawie o zasiedzenie nieruchomości, celem ustalenia podmiotu uprawnionego do uzyskania odszkodowania za w/w nieruchomość.

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4, art. 100 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.), z urzędu postanawiam:
1) zawiesić postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów gminy Jastków jako działka nr 510/1 o pow. 0,0209 ha (obręb 19 – Kol. Płouszowice, ark. mapy 1), która zgodnie z decyzją Starosty Lubelskiego z dnia 16.06.2015 r. znak: AB.6740.450.2015.MK6 nr 875/15, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi powiatowej nr 2228L od drogi 830 – Józefin – Motycz – do drogi 747, od km 0+003,2 do km 0+728,0 stała się własnością Powiatu Lubelskiego, do czasu uregulowania stanu prawnego nieruchomości w związku z wnioskiem Pana Jerzego Chołaja w sprawie o zasiedzenie nieruchomości,
2) zobowiązać Pana Jerzego Chałaja do dostarczenia orzeczenia sądowego w sprawie o zasiedzenie nieruchomości, celem ustalenia podmiotu uprawnionego do uzyskania odszkodowania za w/w nieruchomość.

 Uzasadnienie

 Starosta Lubelski w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzją z dnia 16.06.2015 r. znak: AB.6740.450.2015.MK6 nr 875/15, zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej nr 2228L od drogi 830 – Józefin – Motycz – do drogi 747, od km 0+003,2 do km 0+728,0na działkach położonych w miejscowościach Kolonia Płouszowice, Kolonia Tomaszowice gm. Jastków oraz w miejscowości Motycz Józefin gm. Konopnica. Realizacja przedmiotowej inwestycji budowlanej obejmowała m.in. nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Kol. Płouszowice gminy Jastków oznaczoną jako działka nr 510/1 o pow. 0,0209 ha.

Zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.), odszkodowanie za w/w nieruchomość przysługuje dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

W myśl art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo każdy kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 510 o pow. 0,29 ha (stan przed podziałem), położonej w obrębie ewidencyjnym Kol. Płouszowice gm. Jastków, prowadzona jest księga wieczysta Nr LU1I/00008389/4, w której jako współwłaściciele  wpisani są: Pan Jerzy Chołaj, Pan Józef Kowalski, Pani Leokadia Wielowińska, Pan Józef Wielowiński, Pani Wanda Woźniak i Pan Stanisław Wrona.

W toku prowadzonego postępowania ustalono również, że Pani Wanda Woźniak oraz Pań Józef Kowalski nie żyją.

Jak wynika z pism Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2016 r. oraz pisma Archiwum Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 12 maja 2016 r., dla w/w osób nie toczyły się sprawy o stwierdzenie nabyciu spadku.

Jednocześnie pismem z dnia 19 grudnia 2016 r. Pan Jerzy Chołaj poinformował, że wystąpił do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie I Wydziału Cywilnego z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 Kpa organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostanie podjęte po ustąpieniu przyczyny uzasadniającej jego zawieszenie, tj. po dostarczeniu orzeczenia sądu w sprawie o zasiedzenie nieruchomości.

Rozstrzygnięcie w sprawie tytułu własności do przedmiotowej nieruchomości ma istotne znaczenie dla prawidłowego ustalenia podmiotu, na rzecz którego zostanie ustalone odszkodowanie.

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

 Zalącznik 1 Postanowienie

 

 

Powrót