Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego

21-10-2016

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), Starosta Lubelski

informuje

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w m. Niedrzwica Duża przy ul. Bełżyckiej, gmina Niedrzwica Duża, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 824 (obr. 10 – Niedrzwica Duża, ark. 3), poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Lublinie zezwolenia na budowę linii elektroenergetycznych kablowych SN i NN wraz ze złączem kablowym w granicach w/w nieruchomość.

Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. W ewidencji gruntów jako właściciele działki nr 824 wpisani są Andrzej Kwietniewski i Władysław Baran. Z informacji załączonej do wniosku wynika, iż w/w właściciele nie żyją, zaś przed sądem nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie spadkowe oraz brak jest aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłych. Dla w/w nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej. W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenie do Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój nr 101A, tel. 81 52 86 662.

Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości bez przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).

Pobierz ogłoszenie [pdf]

Powrót