Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego z dnia 15 marca 2016 r.

15-03-2016

Na podstawie art. 115 ust. 3, art. 124 ust. 1 – 2 i 4 – 7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Starosta Lubelski zawiadamia o wszczęciu z dniem 15 marca 2016 r. postępowania z wniosku PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Wojciechów Kolonia Piata, gmina Wojciechów, oznaczonej jako działki nr 239/2 i 241/1 (obr. 20) oraz w sprawie wydania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie w/w nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji: Poniatowa  – Nałęczów”.

Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. W ewidencji gruntów W ewidencji gruntów jako właściciele działek nr 239/2 i 241/1 figurują Danuta Kozak, Janina Muciek i Marta Nalewajek. Na podstawie informacji uzyskanych od Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nałęczowie ustalono, że Marta Nalewajek nie żyje. Z informacji posiadanych przez tut. Organ nie wynika, by ustalono spadkobierców po w/w osobie. 

Po zamieszczeniu ogłoszeń o zamiarze wszczęcia niniejszego postępowania i upływie wyznaczonego 2-miesięcznego terminu nie zgłosiły się osoby, którym przysługują po zmarłej Marcie Nalewajek prawa rzeczowe do w/w nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie. 

 

Powrót