Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówki

09-05-2018

Zarząd Powiatu ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówki prowadzonych przez Powiat Lubelski - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy, Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach i Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. Oferty należy składać do dnia 23 maja 2018 r. do godz. 15.30.

Zarząd Powiatu ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówki:
1. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bystrzycy, Bystrzyca 92, 20 – 258 Lublin 62;
2. Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, ul. Bychawska 4 24 – 200 Bełżyce;
3. Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 81, 23 – 100 Bychawa.

I. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597), a w szczególności, które:
 
1) posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 
2) posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce;
 
3) ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
 
4) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 
5) w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały co najmniej dobrą ocenę pracy, albo w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały pozytywną ocenę dorobku zawodowego a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, natomiast w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
 
6) spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
 
7) mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych - dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
 
8) nie były prawomocnie ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne;
 
9) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
 
10) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 
11) nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.) – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
 
12) w przypadku cudzoziemców – posiadają znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., poz. 224 z późn. zm.) – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
 
13) złożyły oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby kuratorium oświaty – zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2186) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. - dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
 
14) posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej – w przypadku osób niebędących nauczycielami;
 
15) posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny – w przypadku osób niebędących nauczycielami;
 
16) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osób niebędących nauczycielami;
 
17) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne – w przypadku osób niebędących nauczycielami.
 
II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a)  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
c)  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a)  imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c)  obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., poz. 224 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) poświadczoną przez nauczyciela za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
9) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
10) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
11) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.);
13) oświadczenie, o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.
14) oświadczenie , że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 
Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.
 
IIIOferty należy składać w zaklejonej kopercie (z napisem konkurs oraz zaznaczeniem, której szkoły/placówki dotyczy), z podanym adresem zwrotnym kandydata i numerem telefonu, w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin (parter) w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 23 maja 2018 r. do godz. 1530.
 
IV. Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Lublinie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
V. Oferty mogą być składane w postaci elektronicznej, przy czym powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. II pkt 4-9.
 
VI. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Zarząd Powiatu w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20 - 074 Lublin.
 
VII. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowych zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Powrót