Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Decyzja nr IGM.6821.87.2014.MP1 z dnia 17.10.2016 r.

18-10-2016

Decyzja

Na podstawie art. 124, art. 124a, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) w związku z art. 6 pkt 2 tej ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika Kazimierza Pałubskiego – w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 105 (obr. 18 – Sobianowice, ark. 4), położonej w miejscowości Sobianowice, gm. Wólka, poprzez udzielenie zezwolenia na budowę linii energetycznych kablowych SN i NN, posadowienia słupa linii napowietrznej SN oraz ułożenia rury światłowodowej HDPE40 na w/w działce,

orzekam:

 I. Ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Sobianowice, gm. Wólka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 105 (obręb 18 - Sobianowice, ark. 4), poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A., na budowę linii energetycznych kablowych SN i NN, posadowienia słupa linii napowietrznej SN oraz ułożenia rury światłowodowej HDPE40 na w/w działce.

 II. Zakres ograniczenia sposobu  korzystania z nieruchomości, o której mowa w pkt I, określa załączona do niniejszej decyzji mapa ograniczonych praw rzeczowych w skali 1 : 1000, wykonana przez uprawnionego geodetę Edwarda Walkowskiego, zarejestrowana  w ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Lubelskiego pod nr P.0609.2014-4278 dnia 5 sierpnia 2014 r. i polega na obowiązku udostępnienia wnioskodawcy części nieruchomości o pow. 256 m2, wskazanej w opisie do mapy literami: A-B-D-E-F-C-A, celem trwałego urządzenia elementów sieci elektroenergetycznej, tj. linii energetycznych kablowych SN i NN, posadowienia słupa linii napowietrznej SN oraz ułożenia rury światłowodowej HDPE40.

 III. PGE Dystrybucja S.A. jest uprawniona mocą niniejszej decyzji do wejścia na część nieruchomości, o której mowa w pkt II decyzji, w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci elektroenergetycznej.

 IV. PGE Dystrybucja S.A. zobowiązana jest do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wybudowaniu linii elektroenergetycznej w obszarze w/w nieruchomości.

V. W przypadku, jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, PGE Dystrybucja S.A. zobowiązana jest do inwentaryzacji szkód powstałych w wyniku działań prowadzonych w związku z niniejszym zezwoleniem w formie protokólarnego ich opisu, dokonanego z udziałem rzeczoznawcy majątkowego oraz przedłożenia w tut. Starostwie protokołu w terminie dwóch miesięcy od zakończenia prac na nieruchomości wraz z opinią rzeczoznawcy majątkowego określającą wartość poniesionych szkód oraz wysokość ewentualnego zmniejszenia wartości nieruchomości. 

 VI. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt V niniejszej decyzji, ustalenie odszkodowania za szkody i zmniejszenie wartości nieruchomości nastąpi w drodze decyzji Starosty Lubelskiego po przedstawieniu przez PGE Dystrybucja S.A. opinii rzeczoznawcy majątkowego. Ustalone odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego na okres 10 lat.

Uzasadnienie

 PGE Dystrybucja S.A. reprezentowana przez pełnomocnika – Kazimierza Pałubskiego, wnioskiem z dnia 7 sierpnia 2014 r. zwróciła się do Starosty Lubelskiego o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Sobianowice, gmina Wólka, oznaczonej jako działka nr 105, poprzez udzielenie zezwolenia na budowę linii energetycznych kablowych SN i NN, posadowienia słupa linii napowietrznej SN oraz ułożenia rury światłowodowej HDPE40 przez w/w działkę. Wnioskodawca we wniosku wskazał, że całość inwestycji ma polegać na wybudowaniu nowego słupa w linii napowietrznej SN i ułożeniu z tego słupa kabla SN do nowoprojektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej przy drodze powiatowej w odległości ok. 700 m. Nowa stacja transformatorowa zasilać będzie  liniami kablowymi nowych i istniejących odbiorców energii elektrycznej w Sobianowicach, polepszając parametry energii elektrycznej, zaś istniejąca linia napowietrzna nN zostanie zdemontowana. Ponadto, jak wynika z załączonego do wniosku wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wólka, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Wólka Nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Lube. Nr 150 z dnia 26 września 2007 r. r.) oraz Uchwałą Rady Gminy Wólka Nr XXXIII/269/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 14 poz. 430 z dnia 5 marca 2002 r.), inwestycja jest zgodna z ustaleniami w/w planu. Przedmiotowy teren położony jest obszarze MR – mieszkalnictwo rolnicze, w którym dopuszcza się m. in. lokalizację obiektów i sieci infrastruktury energetycznej służącej bezpośredniej obsłudze tego terenu, w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu.

Z dokumentów dołączonych do wniosku wynika, że przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. W wypisie z rejestru gruntów jako właściciel działki nr 105 figuruje Katarzyna Ćwikła. Z informacji załączonej do wniosku wynika, iż Pani Katarzyna Ćwikła nie żyje, jednak wnioskodawca  do wniosku nie załączył żadnego dokumentu poświadczającego ten fakt. Wobec czego organ podjął czynności mające na celu wyjaśnienie powyższej okoliczności. Jednocześnie, organ wystąpił z prośbą do Urzędu Gminy Wólka o wskazanie płatnika podatku rolnego w/w działki. W odpowiedzi, Gmina poinformowała, iż podatek rolny za w/w działkę za zmarłą Katarzynę Ćwikłę opłaca Wanda Bożencka – córka zmarłej. Dlatego też, w dniu 2 września 2015 r. tut. Urząd wystąpił z zapytaniem do Pani Wandy Bożenckiej, czy posiada ona prawo własności do w/w nieruchomości po zmarłej matce, jednakże do dnia zakończenia postępowania nie otrzymał żadnej odpowiedzi w tym zakresie.

Pismem z dnia 15 lipca 2016 r. Wójt Gminy Wólka potwierdził, że Pani Katarzyna Ćwikła nie żyje ( zmarła 9 listopada 1961 r., akt zg. 46/1961 USC Wólka).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w dniu 4 maja 2016 r. Starosta Lubelski ogłosił zamiar wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części w/w nieruchomości. W przewidzianym prawem 2-miesięcznym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej działki po zmarłej Katarzynie Ćwikle, wobec czego w dniu 1 sierpnia 2016 r. wszczęto postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 105 (obręb 18 - Sobianowice, ark. 4), położonej w miejscowości Sobianowice w związku z planowaną budowę linii energetycznych kablowych SN i NN, posadowienia słupa linii napowietrznej SN oraz ułożenia rury światłowodowej HDPE40.

W toku postępowania ustalono, że dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, ani inny zbiór dokumentów. Jak również przed sądem nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie spadkowe oraz brak jest aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłej.

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Starosta Lubelski zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w przedmiotowej sprawie.

 

Po przeanalizowaniu całości zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego organ I instancji zważył co następuje:

 Zgodnie z treścią art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W rozumieniu art. 6  pkt 2 w/w ustawy budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń  stanowi cel publiczny.

Wniosek pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. w sprawie udzielenia zezwolenia na  budowę linii energetycznych kablowych SN i NN, posadowienia słupa linii napowietrznej SN oraz ułożenia rury światłowodowej HDPE40 przez w/w działkę jest – w ocenie organu I instancji – uzasadniony. Planowana inwestycja stanowi realizację celu publicznego, a lokalizacja jej przebiegu zgodna jest z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka. Dzięki realizacji tej inwestycji na w/w obszarze dojdzie
do zwiększenia pewności zasilania, poprawy jakości energii dostarczanej do odbiorców oraz zmniejszenie zagrożenia przeciążeniami linii mogącymi powodować braki w dostawie energii elektrycznej. Proponowana trasa linii kablowych jest jedyną trasą, która pozwoli na zasilanie zarówno  istniejących odbiorców jak też przyszłych odbiorców energii elektrycznej.

Niewątpliwie inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie linii energetycznej mieści się w zakresie objętym pojęciem celu publicznego, a nadto ze względu na swój zasięg  ma znaczenie lokalne.

Wobec faktu, iż przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny i niemożliwe jest uzyskanie zgody właściciela na przeprowadzenie w/w inwestycji, konieczne stało się ograniczenie sposobu korzystania z części działki nr 105, położonej w miejscowości Sobianowice w drodze decyzji, zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 124 ust. 4 w/w ustawy, inwestor zobowiązany jest do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. Jeżeli okaże się to niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone na nieruchomości zostanie ustalone w odrębnej decyzji po zakończeniu inwestycji.  Stosownie do art. 118a ust. 3 w/w ustawy, w przypadku ustalenia odszkodowania wpłacone ono zostanie do depozytu sądowego na okres 10 lat. 

Wobec przytoczonych powyżej faktów i przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 Załączniki:

1. mapa ograniczonych praw rzeczowych działki nr 105

2. decyzja  

Otrzymują: 

  1. Kazimierz Pałubski – pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A.
  2. Nieustalone strony postępowania zawiadomione w trybie art. 49 Kpa w związku z art. 118a ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wólka, elektronicznej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP  Starostwa Powiatowego w Lublinie
  3. a/a
Powrót