Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Decyzja: IGM.6821.110.2015.MW4 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości - dz. nr 159

18-05-2016

o nieuregulowanym stanie prawnym poł. w m. Wojciechów Kolonia Piąta, gm. Wojciechów

 

Lublin, dnia 16 maja 2016 r.

IGM.6821.110.2015.MW4

 

 

Decyzja

 

Na podstawie art. 124, art. 124a, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774, z późn. zm.) w związku z art. 6 pkt 2 tej ustawy oraz art. 104 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika r. pr. Krzysztofa Kondeja – w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 159 (obr. 20 – Wojciechów Kolonia Piąta, ark. 2), położonej w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta, gm. Wojciechów, poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej 110 kV przez w/w działkę,

 

orzekam:

 

I. Ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta, gm. Wojciechów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 159 (obręb 20 Wojciechów Kolonia Piąta, ark. 2), poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A., na przeprowadzenie napowietrznej sieci elektroenergetycznej  110 kV przez w/w działkę.

 

II. Zakres ograniczenia sposobu  korzystania z nieruchomości, o której mowa w pkt I, określa załączona do niniejszej decyzji mapa ograniczonych praw rzeczowych w skali 1 : 500, wykonana przez uprawnionego geodetę mgr. inż. Dariusza Króla, zarejestrowana
w ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Lubelskiego pod nr P.0609.2015-4685 dnia 15 września 2015 r. i polega na obowiązku udostępnienia wnioskodawcy części nieruchomości o pow. 641 m2, wskazanej w opisie do mapy literami: A-B-C-D-E-A, celem trwałego urządzenia elementów napowietrznej sieci elektroenergetycznej 110 kV. 

 

III. PGE Dystrybucja S.A. jest uprawniona mocą niniejszej decyzji do wejścia  na część nieruchomości, o której mowa w pkt II decyzji, w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci elektroenergetycznej.

 

IV. PGE Dystrybucja S.A. zobowiązana jest do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wybudowaniu linii elektroenergetycznej w obszarze w/w nieruchomości.

 

V. W przypadku, jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, PGE Dystrybucja S.A. zobowiązana jest do inwentaryzacji szkód powstałych w wyniku działań prowadzonych w związku z niniejszym zezwoleniem w formie protokólarnego ich opisu, dokonanego z udziałem rzeczoznawcy majątkowego oraz przedłożenia w tut. Starostwie protokołu w terminie dwóch miesięcy od zakończenia prac na nieruchomości wraz z opinią rzeczoznawcy majątkowego określającą wartość poniesionych szkód oraz wysokość ewentualnego zmniejszenia wartości nieruchomości.  

 

VI. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt V niniejszej decyzji, ustalenie odszkodowania za szkody i zmniejszenie wartości nieruchomości nastąpi  w drodze decyzji Starosty Lubelskiego po przedstawieniu przez PGE Dystrybucja S.A. opinii rzeczoznawcy majątkowego. Ustalone odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego na okres 10 lat. 

 

Uzasadnienie

 

PGE Dystrybucja S.A. reprezentowana przez pełnomocnika – r. pr. Krzysztofa Kondeja, wnioskiem z dnia 13 października 2015 r. zwróciła się do Starosty Lubelskiego o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta, gmina Wojciechów, oznaczonej jako działka nr 159, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie napowietrznej sieci elektroenergetycznej 110 kV przez w/w działkę. Wnioskodawca we wniosku wskazał, że modernizacja, budowa i eksploatacja sieci przesyłowych jest głównym przedmiotem działalności  gospodarczej prowadzonej przez PGE, spółki będącej w większości własnością Skarbu Państwa. Spółka PGE jest inwestorem planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji: Poniatowa – Nałęczów (od GPZ Poniatowa do słupa 118”.


W związku z planowaną modernizacją tej linii elektroenergetycznej Wójt Gminy Wojciechów wydał decyzję nr 9/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projektowany przebieg linii energetycznej po przebudowie wynika  z załączonych do wniosku mapy z projektem przebiegu linii energetycznej oraz decyzji Wójta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Z dokumentów dołączonych do wniosku wynika, że przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. W wypisie z rejestru gruntów jako właściciel działki nr 159 figuruje Zofia Mirosław. Z informacji załączonej do wniosku wynika, iż Pani Zofia Mirosław nie żyje, zaś przed sądem nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie spadkowe oraz brak jest aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłej. Ponadto, organ wystąpił z prośbą do Urzędu Gminy Wojciechów o wskazanie płatnika podatku rolnego w/w działki. W odpowiedzi, Gmina poinformowała, iż są wystawiane decyzje wymiarowe na podatek rolny na zmarłą Zofię Mirosław, jednakże nikt ich nie odbiera oraz nie posiada wiedzy, czy ktoś użytkuje przedmiotową działkę. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami w dniu 2 grudnia 2015  r. Starosta Lubelski ogłosił zamiar wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części w/w nieruchomości. W przewidzianym prawem 2-miesięcznym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej działki po zmarłej Zofii Mirosław, wobec czego w dniu 3 marca 2016 r. wszczęto postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 159 (obr. 20 – Wojciechów Kolonia Piąta, ark. 2), położonej w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta w związku z planowaną przebudową istniejącej linii napowietrznej 110 kV.

W toku postępowania ustalono, że dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, ani zbiór dokumentów. 

Pismem z dnia 28 października 2015 r. tut. Urząd wystąpił do wnioskodawcy  z prośbą o wskazanie podstawy prawnej dla zawartych we wniosku o ograniczenie żądań dotyczących nałożenia na właściciela nieruchomości obowiązku utrzymania pasa technologicznego linii
w stanie wolnym od zabudowań i trwałych ogrodzeń, z wyjątkiem łatwego do demontażu, lekkiego ogrodzenia bez stałych fundamentów, znajdującego się w granicy działki, do niepowodowania istotnych zmian ukształtowania terenu oraz obowiązku niewykonywania nasadzeń drzew i krzewów przekraczających 2 m wysokości oraz zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów już istniejących w pasie technologicznym. W odpowiedzi na powyższe pełnomocnik Wnioskodawcy wskazał, iż linia elektroenergetyczna istnieje na danej nieruchomości od kilkudziesięciu lat, zaś przedmiotowa inwestycja polegać będzie jedynie na przebudowaniu w/w linii, zaś nałożenie na właściciela powyższych obowiązków będzie jedynie usankcjonowaniem istniejącego sposobu eksploatacji w/w linii przez PGE.

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Starosta Lubelski zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w przedmiotowej sprawie. 

 

Po przeanalizowaniu całości zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego organ I instancji zważył co następuje:

 Zgodnie z treścią art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych  lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów  i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W rozumieniu art. 6  pkt 2 w/w ustawy budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń  stanowi cel publiczny.

Wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji: Poniatowa – Nałęczów (od GPZ Poniatowa do słupa 118)” przez w/w działkę jest – w ocenie organu I instancji – uzasadniony. Planowana inwestycja stanowi realizację celu publicznego, a lokalizacja jej przebiegu zgodna jest z decyzją nr 9/15 Wójta Gminy Wojciechów z dnia 27 kwietnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej o długości całkowitej 19,295 km przebiegać będzie przez obszary należące do 3 powiatów: puławskiego, lubelskiego i opolskiego. Dzięki realizacji tej inwestycji na w/w obszarze dojdzie do zwiększenia pewności zasilania, poprawy jakości energii dostarczanej do odbiorców oraz zmniejszenie zagrożenia przeciążeniami linii mogącymi powodować braki w dostawie energii elektrycznej. Budowa linii poprawi także niezawodność sieci dystrybucyjnej oraz ułatwi przeciwdziałanie skutkom poważnych awarii systemu energetycznego, jakie mogą być następstwem różnych zdarzeń losowych. Wnioskodawca podniósł również fakt, że poprawa warunków oraz pewności zasilania to także szansa na pozyskanie nowych inwestorów i w konsekwencji stworzenie nowych miejsc pracy.

Niewątpliwie inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie linii energetycznej mieści się w zakresie objętym pojęciem celu publicznego, a nadto ze względu na swój zasięg  ma znaczenie ponadlokalne.

Wobec faktu, iż przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny i niemożliwe jest uzyskanie zgody właściciela na przeprowadzenie w/w inwestycji, konieczne stało się ograniczenie sposobu korzystania z części działki nr 159, położonej w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta w drodze decyzji, zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 124 ust. 4 w/w ustawy, inwestor zobowiązany jest do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. Jeżeli okaże się to niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone na nieruchomości zostanie ustalone w odrębnej decyzji po zakończeniu inwestycji.  Stosownie do art. 118a ust. 3 w/w ustawy, w przypadku ustalenia odszkodowania wpłacone ono zostanie do depozytu sądowego na okres 10 lat.  

Wobec przytoczonych powyżej faktów i przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 

 

Załącznik:

  1. mapa ograniczonych praw rzeczowych działki nr 159

Otrzymują:

  1. r. pr. Krzysztof Kondej – pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A.
  2. Urząd Gminy Wojciechów – celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni
  3. Starosta Lubelski - celem zamieszczenia na elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz opublikowania na stronie internetowej BIP na okres 14 dni
  4. a/a
Powrót