Centrum zarządzania kryzysowego

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin

tel.: 81 52-86-721, 81 52-86-723 
fax: 81 52-86-722, 81 52-86-601

tel. całodobowy 510-150-290

kryzys@powiat.lublin.pl

Najważniejsze telefony alarmowe

 • 112 - numer alarmowy
 • 997 - Policja
 • 998 - Państwowa Straż Pożarna
 • 999 - Pogotowie Ratunkowe
 • 993 - Pogotowie Ciepłownicze
 • 992 - Pogotowie Gazowe
 • 991 - Pogotowie Energetyczne

Zadania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

 • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,

 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.   

Aplikacja Bezpieczne Kąpieliska. Można sprawdzić gdzie bezpiecznie wypoczywać