Powiatowy Program Profilaktyczny

Zdjęcie Artykułu

WSPÓLNIE PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC DZIECI!

Każde działanie przeciwko przemocy w rodzinie, a w szczególności wobec dziecka, ma ogromne znaczenie dla zmiany sytuacji, w jakiej znalazły się osoby doświadczające przemocy.

Bardzo ważna jest profilaktyka, czyli zapobieganie negatywnym sytuacjom. Warto rozmawiać, edukować, szukać rozwiązań problemów. Działania te odnoszą większy skutek, jeżeli są podjęte przez przedstawicieli wielu instytucji – szkół, ośrodków zdrowia, jednostek pomocy społecznej, policji, sądu. Bardzo przydatna jest wymania doświadczeń i praktyk, a  także wspólne, skoordynowane działania na rzecz osoby poszkodowanej przemocą lub wobec sprawcy przemocy.

Powiat Lubelski w ramach „Powiatowego programu profilaktycznego w  zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do  dzieci w  rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2017” zorganizował w czerwcu br. 3 spotkania konsultacyjne, których celem było wzmocnienie współpracy z  instytucjami, ośrodkami i placówkami zobowiązanymi do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dziecka. Istotą zorganizowanych spotkań było: 

  1. wypracowanie pozytywnych rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych służących skutecznemu eliminowaniu oraz zapobieganiu przemocy w rodzinie - opracowanie zbioru tzw. „dobrych praktyk”;
  2. tworzenie różnych form interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  3. wzrost liczby osób profesjonalnie pomagającym osobom zagrożonym przemocą w rodzinie;
  4. poprawa jakości pracy podmiotów zaangażowanych w realizację zadań ograniczających skalę zjawiska przemocy.

Konsultacje odbyły się w trzech terminach:

  1. 7 czerwca 2016 r. – uczestnikami byli przedstawiciele placówek oświatowych z terenu powiatu lubelskiego; spotkanie moderowała Pani Anna Grzywaczewska – przedstawiciel Gminy Głusk, bezpośrednio odpowiedzialna za oświatę; 
  2. 15 czerwca 2016 r. – uczestnikami byli przedstawiciele podmiotów leczniczych, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej, domów dziecka, domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, Stowarzyszenia „RYSA”; spotkanie moderowali: Pani Marta Jarzyna-Walczak – przedstawicielka Domu Pomocy Społecznej w Matczynie oraz Pan Dariusz Kamiński – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach;
  3.   22 czerwca 2016 r. – uczestnikami byli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, komisariatów policji, zespołów interdyscyplinarnych, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; spotkanie moderowały: Pani Wiesława Stelmaszczuk-Taracha – Wiceprezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie oraz Pani asp. Irmina Łakota z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. 

Wszystkie spotkania były prowadzone przez Pana Włodzimierza Sierociuka z  Informacyjnej Agencji Samorządowej. Uczestnikami byli również Członkowie Zespołu ds. realizacji „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych  przemocą w rodzinie na  lata  2014-2017”, w tym reprezentanci: Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie,  Sądu  Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

W każdym ze spotkań udział wzięli przedstawiciele Zarządu Powiatu w Lublinie.   Spotkania konsultacyjne były urozmaicone prezentacją, którą przygotowała Pani Marzena Skoczylas, następnie przyjęły formę dyskusji, podczas której omawiano trudności i próbowano rozstrzygnąć problematyczne kwestie, z jakimi w pracy zawodowej spotykają się przedstawiciele wyżej wymienionych instytucji i placówek. Dzięki temu możliwe stanie się osiągnięcie lepszego standardu realizowanych przedsięwzięć ukierunkowanych na pomoc krzywdzonemu dziecku, a tym samym zbudowanie kompleksowego systemu pomocy rodzinom dotkniętym lub zagrożonym przemocą.

Działania w ramach Programu będą kontynuowane jesienią br. Planowane jest zorganizowanie konferencji, na której podjęte zostaną najbardziej istotne z punktu widzenia różnych instytucji zagadnienia w celu wypracowania tzw. „dobrych praktyk”.

 

 

 

red.  Aneta Łońska, Marzena Skoczylas 

Powrót