Powiatowy Program Profilaktyczny

 
Powiat Lubelski realizuje szereg przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie przemocy. Są one związane z wdrażaniem „Powiatowego programu profilaktycznego w  zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do  dzieci w  rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2017”.  W bieżącym roku:
 
1. Opracowano i wydrukowano folder dotyczący zjawiska przemocy, rodzajów przemocy oraz sposobów przeciwdziałania przemocy. W folderze zostały umieszczone dane teleadresowe instytucji, które świadczą bezpłatną pomoc osobom dotkniętym lub zagrożonym przemocą. 
2. Zorganizowano i przeprowadzono konferencję informacyjną inicjującą realizację  Programu na obszarze Powiatu Lubelskiego. Podczas konferencji Dyrektor PCPR w Lublinie oraz pracownik Starostwa Powiatowego w Lublinie zaprezentowały cele, założenia i działania zaplanowane do wykonania w ramach Programu profilaktycznego.
 
W czasie trwania konferencji wykłady przeprowadziły:
 • Przedstawicielka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – wykład nt. „Od  społeczeństwa do jednostki. Identyfikacja czynników ryzyka przemocy w rodzinie”;
 • Przedstawicielka Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie – wykład nt. „Rola Policji w systemie pomocy dziecku krzywdzonemu – możliwości  i  ograniczenia”;
 • Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lublinie – wykład nt. „Przemoc w rodzinie a prawo karne”;
 • Przewodnicząca V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin–Zachód w Lublinie – wykład nt. „Udział małoletniego dotkniętego przemocą w postępowaniu sądowym”;
 • Dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie – wykład nt.  „Rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci – możliwości  pomocy”.
Podczas konferencji odbył się także panel dyskusyjny dotyczący współpracy interdyscyplinarnej organów państwa wobec dziecka krzywdzonego.  

3. Zorganizowano i przeprowadzono w szkołach pogadanki dla dzieci oraz wykłady dla  rodziców na temat przyczyn, mechanizmów, rodzajów i skutków przemocy. W  trakcie pogadanek i wykładów omawiano działania mające na celu przeciwdziałanie  przemocy. 

Kolejne przedsięwzięcia podejmowane w 2015 roku w ramach Programu będą polegały na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w szkołach Powiatu Lubelskiego:
 1. Konkursu plastycznego. Zadaniem uczestników konkursu będzie:
  1. przygotowanie plakatu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w  rodzinie;
  2. opracowanie  loga  identyfikującego  ww.  Program.
 2. Konkursu na hasło „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach  zagrożonych  przemocą  w  rodzinie”.   
W Powiecie Lubelskim realizowany jest „Powiatowy program profilaktyczny w  zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci  w  rodzinach  zagrożonych  przemocą  w  rodzinie  na  lata  2014-2017”.

Program został  przyjęty 9 kwietnia 2014 r. Uchwałą Nr XLI/380/2014 Rady Powiatu w Lublinie. Z  kolei  dnia  15 września 2014 r. Uchwałą Nr 763/2014 Zarządu Powiatu w  Lublinie został powołany Zespół do spraw realizacji wspomnianego Programu. Trzyletni  powiatowy Program profilaktyczny został przygotowany z uwagi na istniejący obowiązek ustawowy, bowiem zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) opracowanie i realizacja ww. Programu stanowi zadanie własne powiatu. 

Głównym celem Programu jest zmniejszenie skali przemocy w rodzinie. Do  osiągnięcia celu głównego Programu przyczynia się realizacja celów szczegółowych, takich jak:
 1. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie.
 2. Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie, w tym będącej w sytuacji przemocy domowej.
 3. Pomoc: rodzinom dysfunkcyjnym, rodzinom z problemami opiekuńczo – wychowawczymi  i  rodzinom  zagrożonym  przemocą.
 4. Zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych.
 5. Propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich.
 6. Zapewnienie usług poradniczych, wspierających i edukacyjnych dla wszystkich rodzin.

Realizatorami przedmiotowego Programu są: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu  Lubelskiego,  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie, Jednostka specjalistycznego poradnictwa w Bełżycach, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Sąd  Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie,  Sąd  Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z  siedzibą  w Świdniku oraz Komenda Miejska Policji w Lublinie. Uczestnikami Programu są także  komisje rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” w Lublinie. Do Programu przystąpiły również placówki oświatowe z terenu Powiatu Lubelskiego (szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół).

Instytucje i podmioty – z uwagi na otwarty charakter Programu – mają możliwość włączenia się w podejmowane przedsięwzięcia profilaktyczne podczas trzyletniego okresu trwania Programu. Dzięki temu będzie można zbudować kompleksowy lokalny system  wsparcia i pomocy rodzinom, a zwłaszcza ofiarom przemocy domowej.
 
Załączniki:

Powiatowy Program Profilaktyczny