Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy zespół swoim działaniem obejmuje 16 gmin powiatu lubelskiego:

 1. Bełżyce
 2. Borzechów
 3. Bychawa
 4. Garbów
 5. Głusk
 6. Jabłonna
 7. Jastków
 8. Konopnica
 9. Krzczonów
 10. Niedrzwica Duża
 11. Niemce
 12. Strzyżewice
 13. Wojciechów
 14. Wólka Lubelska
 15. Wysokie
 16. Zakrzew

Miejsce stałego pobytu ustala się w opaciu o przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 roku (tekst jednolisty Dz. U. Nr 139 poz 993 z 2006 r. z późn. zm.) i zgodnie z zawartym w ustawie obowiązkiem meldunkowym jest nim miejsce stałego zameldowania.

W przypadku osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych, podstawą ubiegania się o wydanie orzeczenia jest wskazanie miejsca zameldowania na pobyt czasowy na terenie powiatu lubelskiego

STATUS PRAWNY

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) z siedzibą w Lublinie został powołany zarządzeniem nr 86/2002 Starosty Lubelskiego z dnia 1 lipca 2002 r. Zespół działa w oparciu o przepisy:

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162).

   

  ZAKRES DZIAŁANIA

  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Lublinie wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • legitymacje osób niepełnosprawnych.