Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo ogólnokształcące
Szkolnictwo ogólnokształcące
Szkolnictwo specjalne
Szkolnictwo specjalne

Edukacja

Zdjęcie Artykułu

Projekt „Bezpieczna + II”

18-10-2016

Projekt „Bezpieczna+ II” jest realizowany w ramach Rządowego programu na lata 2014 - 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w okresie od 7 października 2016 r. do 10 grudnia 2016 r. w formie grantu Lubelskiego Kuratora Oświaty. Działanie to wynika z diagnozy potrzeb szkół w zakresie wspomagania ich pracy, a jednocześnie jest odpowiedzią na rekomendacje Wojewody Lubelskiego.

Ogółem w ramach projektu zostanie objętych wsparciem 260 uczniów uczęszczających do 5 zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubelski. Są to: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach,  Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach. W projekcie udział weźmie 110 nauczycieli i 210 rodziców.

Celem głównym realizacji projektu jest kompleksowe wspomaganie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubelski w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, promowanie wolontariatu oraz psychoprofilaktyka uzależnień.

Realizatorem i partnerem w realizacji założonych zadań jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Lublinie, w szczególności zaś Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne wchodzące w jego skład.

W zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 3 zespołach szkół (Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach) zostaną utworzone punkty konsultacyjne, w których dyżurował będzie psycholog i logopeda.  Zwiększy to niewątpliwie dostępności dla uczniów, rodziców i nauczycieli do tych specjalistów.  Celem finalnym tego działania w odniesieniu do młodzieży będzie: podniesienie samooceny uczniów zaniedbanych środowiskowo, zwiększenie umiejętności nawiązywania właściwych relacji społecznych, zmniejszenie zjawiska izolacji i dyskryminacji w grupie rówieśniczej, lepsze funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

Dopełnieniem działań w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej będzie organizacja warsztatów dla rodziców i nauczycieli.  Będą one poruszały kwestie interwencji kryzysowej. Założeniem jest przygotowanie przedstawicieli rad pedagogicznych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubelskiego do pełnienia roli mentorów – specjalistów   w zakresie interwencji kryzysowej. Ich rolą będzie aktywna pomoc uczniom znajdującym się w sytuacji nagłego kryzysu. Rodzice będą podnosili swoje umiejętności w zakresie wspierania własnych dzieci będących w wieku adolescencji. Podkreślona zostanie ważna rola rodziny jako komórki społecznej mającej największy wpływ na rozwój dziecka, także w wieku młodzieńczym. Rodzice nauczą się zaspokajać potrzeby emocjonalne swoich nastoletnich dzieci.

W technikach i szkołach zawodowych wchodzących w skład prowadzonych przez Powiat lubelski zespołów szkół zostanie przeprowadzony program przeciwdziałania uzależnieniom. Jego celem będzie podniesienie kompetencji społecznych uczniów, także niedostosowanych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dzięki temu będą oni sprawniej funkcjonować społecznie i radzić sobie z różnymi problemami związanymi z uzależnieniami. Rozwiną także umiejętność bycia asertywnym i nieulegania manipulacjom ze strony mediów i rówieśników. Warsztaty skierowane do nauczycieli będą zmierzały do wypracowania procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz  wzmocnienia ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych. Program obejmie również rodziców. Specjaliści będą mówić im, jak wychowywać i być na co dzień z własnym dzieckiem, aby nie dopuścić do jego uzależnienia.

W ramach projektu będą prowadzone również warsztaty dla uczniów gimnazjów prowadzonych przez Powiat Lubelski, ich nauczycieli oraz rodziców. W odniesieniu do gimnazjów będą to zajęcia o tematyce zawodoznawczej. Ich celem będzie podniesienie kompetencji uczniów w zakresie odkrywania indywidualnych uzdolnień, zamiłowań, mocnych stron w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. Zajęcia dla nauczycieli i rodziców z kolei będą dotyczyć umiejętności rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów oraz udzielania im pomocy w kierowaniu własną drogą szkolną i zawodową.

Ważnym celem projektu jest promowanie wolontariatu jako sposobu konstruktywnego, użytecznego społecznie działania oraz spędzania wolnego czasu. Działania zrealizowane w ramach tego zadania wzmocnią w młodych ludziach poczucie własnej wartości, będą kształtowały empatię oraz pomogą im znaleźć właściwe miejsce w środowisku lokalnym, zmniejszą poczucie izolacji i osamotnienia. Ta forma będzie rozwijana na terenie ZS im. M. Kopernika w Bełżycach.

W efekcie realizacji projektu zostanie opracowany rejestru instytucji pomocowych działających w środowisku lokalnym w formie ulotki i rozpowszechniony  wśród młodzieży. Rejestr ten umieszczony zostanie również na stronach internetowych szkół oraz PCEiPPP w Lublinie. W szkołach powstaną  procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacji zagrożenia ucznia uzależnieniem. Zostaną opracowane szkolne programy zapobiegania uzależnieniom wśród młodzieży.

Realizacja projektu obejmuje akcję informacyjno-promocyjną. Działania promocyjne będą prowadzone na platformie edukacyjnej, stronach Starostwa Powiatowego w Lublinie, PCEiPPP w Lublinie oraz szkół biorących udział w projekcie.

 Budżet projektu wynosi 27200 zł, w tym z dotacji 26880 zł.

Powrót
Placówki oświatowe Powiatu Lubelskiego
Placówki oświatowe Powiatu Lubelskiego
Projekty edukacyjne
Projekty edukacyjne
bazuka
Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego