Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo ogólnokształcące
Szkolnictwo ogólnokształcące
Szkolnictwo specjalne
Szkolnictwo specjalne

Edukacja

Zdjęcie Artykułu

POWIAT LUBELSKI „SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI ” 2016

19-10-2016

12 października br. Pan Paweł Pikula, Starosta Lubelski wraz z Panią Beatą Janiszewską – Brudzisz, Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w imieniu Powiatu Lubelskiego odebrali Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2016” oraz Wyróżnienie „Prymus” przyznane w szóstej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw przez Komisję Ekspertów, reprezentujących środowiska akademickie, powołaną przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC.

Finałowa Gala odbyła się w Sali Białej Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Podczas jej trwania reprezentantom powiatów i gmin z całego kraju wręczono Certyfikaty poświadczające pozytywny wynik ewaluacji w dziedzinie jakości i efektywności lokalnej polityki oświatowej. Certyfikaty wręczali prof. Dariusz Rotta, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej Programu „Samorządowy Lider Edukacji” oraz Pani Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” jest jednym z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu  terytorialnego. 

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, potwierdza, że Powiat Lubelski podejmuje nowoczesne, efektywne, innowacyjne i wartościowe społecznie działania w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą. W sposób szczególny dba o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, wyróżnia się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę, wspiera innowacje edukacyjne oraz propaguje „dobre praktyki” w dziedzinie nauki, szkolnictwa i kultury. Wyróżnienie „Prymus” dla Powiatu Lubelskiego potwierdza, że Powiat Lubelski w procedurze certyfikacyjnej uzyskał najwyższą liczbę punktów rankingowych. Wyróżnienie stanowi dowód, iż nagrodzona w nim jednostka terytorialna należy do grona najbardziej innowacyjnych, efektywnych i skutecznych polskich samorządów w dziedzinie polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą.

W związku z postępowaniem ewaluacyjnym przeprowadzonym w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego „Samorządowy Lider Edukacji” Powiat Lubelski spełnił wszystkie kryteria oceny recenzentów zasiadających w komisji certyfikacyjnej. W sposób szczególny Powiat Lubelski dba o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, uznaje, że rozwój szkolnictwa, edukacji i nauki to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji jednostki samorządu terytorialnego i przekonanie to stara się wcielić w życie. Wyróżnia się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę, w sposób szczególny wspiera rozwój kultury lokalnej, a w szczególności wspiera twórczość kulturalną dzieci i młodzieży. Powiat Lubelski wspiera innowacje edukacyjne, realizuje samodzielnie lub we współpracy z partnerami społecznymi ciekawe projekty edukacyjne, naukowe i kulturalne adresowane do młodzieży, nauczycieli i rodziców. Posiada szczególne  osiągnięcia w zakresie wspierania rozwoju naukowego, sportowego i kulturalnego młodzieży. W opinii recenzentów programu „Samorządowy Lider Edukacji” podjęte przez Powiat inicjatywy rozwijające edukację zasługują na najwyższe uznanie.

Polityka oświatowa, rozumiana jako ogół problematyki związanej z systemowym organizatorem procesu kształcenia, jest niezwykle ważną, rudymentarnie traktowaną częścią zarządzania strategicznego ewaluowanej JST. Powiat Lubelski realizuje spójny i nowoczesny model lokalnej polityki oświatowej, uznając rozwój edukacji za jeden ze swoich priorytetów i potwierdzając to zależnie w toku realizacji, tak strategicznych, jak i bieżących działań lokalnych w sferze szeroko rozumianej polityki społecznej. Strategia edukacyjna Powiatu Lubelskiego realizowana jest w taki sposób, by koncentrować uwagę na procesach i długookresowych efektach podjętych działań. Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalizm w podejściu do zarządzania strategicznego powiatem, w tym zarządzania procesami w obszarze polityki społecznej i edukacyjnej. Zarządzanie oświatą w ocenie recenzentów spełnia wszystkie kryteria nowoczesnego zarządzania publicznego, takie jak otwartość, kompleksowość, orientacja na przyszłość, kreatywność, ukierunkowanie na wyniki czy współdziałanie. Pozytywnie oceniają zaprojektowany i wdrożony model polityki edukacyjnej, w którym kwestie rozwoju szkolnictwa zawodowego, łączenia edukacji z potrzebami rynku pracy czy orientowanie kształcenia na eliminowanie zagrożeń związanych z wykluczeniem społecznym, wysunięte zostały na pierwszy plan, tak na poziomie terytorialnych założeń, jak i praktyki zarzadzania publicznego JST.

Priorytetem dla Powiatu Lubelskiego jest pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i krajowych na rozwój edukacji, w tym nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. W zakresie kształtowania oferty edukacyjnej Powiat współpracuje z uczelniami wyższymi i innymi organizacjami czy środowiskami.

Kolejny priorytet to poszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu szkolnictwa zawodowego i doskonalenie kierunków kształcenia do zmieniającego się rynku pracy. Na bieżąco wypracowuje i koordynuje dobre praktyki w zakresie współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy. Koordynuje współpracę z powiatowym Urzędem Pracy w zakresie współpracy działań ukierunkowanych na kształcenie młodzieży, organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół powiatowych, organizacji szkoleń z nabywaniem nowych kwalifikacji dla kadry oświatowej czy organizacji imprez promujących wykształcenie zawodowe. Ponadto współpracuje z przedsiębiorcami oraz szkołami wyższymi w zakresie kształcenia zawodowego uczniów ze szkół, ale których organem prowadzącym jest Powiat Lubelski.

Poza wskazanymi powyżej obszarami polityki oświatowej recenzenci stwierdzają, że Powiat Lubelski podejmuje skuteczne działania także w zakresie promowania inicjatyw w dziedzinie edukacji lokalno-regionalnej oraz edukacji historycznej i patriotycznej uczniów, zrozumienia i tolerancji dla obyczajów i tradycji, wspierania szkół w realizacji działań na rzecz zapobiegania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez zabezpieczenie czasu wolnego, stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i pasji oraz systematycznie podnosi poziom bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.

 Powiat Lubelski wyróżnia się nowymi, wartościowymi pomysłami i oryginalnymi inicjatywami w obszarze działań oświatowych. 

 

 

           

 

Powrót
Placówki oświatowe Powiatu Lubelskiego
Placówki oświatowe Powiatu Lubelskiego
Projekty edukacyjne
Projekty edukacyjne
bazuka
Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego