Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Zmiany w Prawie budowlanym 2015

21-07-2015

Od 28 czerwca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy Prawa budowlanego, które mają na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego dla większości inwestycji budowlanych.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane w zamierzeniu ustawodawcy ma uprościć procedury związane z przygotowaniem, rozpoczęciem i zakończeniem niewielkich i nieskomplikowanych inwestycji budowlanych – mówi Lidia Koper, naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowalnej w Starostwie Powiatowym w Lublinie. – Przede wszystkim zniesiony został wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych bez względu na gabaryty, których obszar oddziaływania ogranicza się do terenu objętego inwestycją, czyli nie ingeruje w obszar działek sąsiednich. Pozwolenie zostanie zastąpione tak zwaną milczącą zgodą. W Biuletynie Informacji Publicznej organu administracji architektoniczno-budowlanej zamieszczane będą informacje o doręczeniu zgłoszenia, o dacie wniesienia sprzeciwu lub informacje o braku wniesienia sprzeciwu.

Jednocześnie nowelizacja zawiera rozwiązania, które mają zapewnić ochronę praw właścicieli nieruchomości położonych w sąsiedztwie inwestycji. Będą jednak oni zdani na siebie bardziej niż dotychczas. To nie urząd powiadomi ich o planowej budowie. Będą musieli sami dowiedzieć się o niej w urzędzie lub na jego stronie internetowej.

Najważniejsze zmiany:

 1. Zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę typowego domu jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. W ciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia przez inwestora urząd będzie miał możliwość wniesienia sprzeciwu. Według nowych przepisów inwestor będzie miał również możliwość ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę, gdy uzna, że jest to dla niego korzystniejsze rozwiązanie niż zgłoszenie,
 2. Zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę niektórych obiektów budowlanych (np. wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki, wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki, wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2),
 3. Nowelizacja ustawy Prawo budowlane znosi też obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń m.in.: 
  • zapewnieniu dostaw energii, ciepła, wody i gazu,
  • o odbiorze ścieków,
  • o warunkach przyłączenia domu jednorodzinnego do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej 
   i telekomunikacyjnej,
  • oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną
 4. W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku,
 5. Dla inwestorów prowadzących budowę domu jednorodzinnego na podstawie pozwolenia na budowę nowela wprowadza pewne ułatwienia, m.in. inwestor będzie mógł rozpocząć prowadzenie robót budowlanych na podstawie decyzji jeszcze nieprawomocnej, o ile inwestor będzie jedyną stroną
 6. Zniesienie terminu na zawiadomienie właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, lub zgłoszenie przebudowy, (pozostawiono obowiązek zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem oraz organu nadzoru budowlanego),
 7. Skrócenie czasu oczekiwania na tak zwaną "milczącą zgodę" na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) - z 21 do 14 dni - w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia,
 8. Rozszerzenie katalogu obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia (zgłoszenie zastąpi obecnie wydawane pozwolenie na użytkowanie), na przykład o myjnie samochodowe, parkingi i stawy rybne,
 9. Wprowadzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej.
Powrót