Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

XI sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji

03-09-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.09.2015 r. (wtorek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się X sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie na rok szkolny 2015/2016.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie  z Gminą Niemce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2228L, 2231L, 2227L, 2229L, poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Konopnica i Jastków”  ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Niemce  zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103358L w miejscowości Stoczek i Stoczek Kolonia oraz drogi gminnej nr 106035L Stoczek Kolonia – Majdan Krasieniński” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej    Powiatu Lubelskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Panu Pawłowi Pikuli – Staroście Lubelskiemu.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie sesji.   
Powrót