Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu w Lublinie V kadencji

17-09-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.09.2015 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Lubelskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lubelski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Borzechów i Gminie Niedrzwica Duża prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2254L Borzechów - Niedrzwica Kościelna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Niemce prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2216L Elizówka – Dys, 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn, 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów – Dys na terenie Gminy Niemce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie sesji.   
Powrót