Szkoły Powiatu Lubelskiego miejscem ochrony i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

 

 

Program: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Okres realizacji projektu:  od 28 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Beneficjent: Powiat Lubelski

Kwota dotacji: 99 850,00 zł

Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 19 929,99 zł

 

Celem szczegółowym projektu jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży. Cel główny to zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w miejscu nauki oraz podejmowanie interdyscyplinarnych działań w obszarze prewencji i łagodzenia skutków patologii.

 

Projekt realizowany w:

 • Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Lublinie,

 • Szkołach Powiatu Lubelskiego, w tym:

- Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,

- Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach,

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach,

- Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach,

- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie,

-Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

 

 

ZADANIA DLA UCZNIÓW:

 1. Akcja „Psycholog Pomoże”- konsultacje psychologiczne,

 2. Akcja „Psychoterapia jest w modzie”- konsultacje psychologiczne,

 3. Utworzenie i działalność grup socjoterapeutycznych „Razem bezpiecznie”,

 4. Warsztaty dla wolontariuszy,

 5. Zajęcia profilaktyczne” Jak mogę spędzać czas wolny ze swoimi rówieśnikami”,

 6. Zajęcia profilaktyczne na temat „Radzenie sobie z agresją własną i innych ze szczególnym uwzględnieniem agresji słownej”,

 7. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych z zakresu uzależnień behawioralnych,

 8. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas II szkoły ponadgimnazjalnej „Potrzeba akceptacji społecznej a podejmowanie zachowań ryzykownych”,

 9. Zajęcia ogólnorozwojowe w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych podopiecznych OPS w Bełżycach.

 10. Zajęcia z samoobrony,

 11. Zajęcia profilaktyczne „Jestem silny. Nie biorę” na siłowni.

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

 1. „Mobbing rówieśniczy- profilaktyka, diagnoza, przeciwdziałania”.

 

SZKOLENIA DLA RODZICÓW:

 1. „Jak rodzic może wspierać swoje dziecko w okresie dorastania?”,

 2. „Uzależnienia behawioralne”,

 3. „Przemoc rówieśnicza”,

 4. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

 

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW PCEiPPP:

 1. „Spotkanie szkoleniowe dla pracowników PCEiPPP w Lublinie.

 2. Warsztat trenerski Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji.

 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA:

 1. Rewitalizacja siłwoni w ZS im. M. Kopernika w Bełżyach,

 2. Rewitalizacja świetlic w internatach w trzech zespołach szkół (Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli),

 3. Rewitalizacja Sali w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bełżycach,

 4. Dzień Otwarty Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bełżycach,

 5. Powiatowy Dzień Profilaktyki „Biegaj z nami”.

Tabliczka