Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania

Projekt „Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiegowspółfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Głównym celem projektu jest podniesienie sprawności instytucjonalnej urzędu poprzez wdrożenie usprawnień
w zakresie poprawy procedur i praktyk działania, udoskonalenia struktury organizacyjnej oraz systemu zarządzania jednostką, rozwojem lokalnym i wiedzą posiadanych kadr.

Cele szczegółowe:
1. usprawnienie zarządzania poprzez wdrożenie systemów zarządzania: jakością, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem pracy w Starostwie,
2. usprawnienie zarządzania poprzez wdrożenie systemu zarządzania wiedzą i kompetencjami w Starostwie
    i jednostkach organizacyjnych Powiatu Lubelskiego,
3. podniesienie jakości wydawanych decyzji administracyjnych w zakresie prawa ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, prawa administracyjnego w Starostwie,
4. usprawnienie zarządzania rozwojem lokalnym dzięki wdrożeniu systemu monitorowania strategii rozwoju lokalnego oraz zadaniowej formy budżetu w Starostwie,
5. rozpoczęcie wykorzystania publicznych usług cyfrowych w działalności Powiatu Lubelskiego.

W ramach projektu zaplanowano organizację szkoleń z zakresu:
polityki zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwa informacji; ochrony środowiska, prawa administracyjnego, gospodarki nieruchomościami i procesów inwestycyjnych, KPA; budżetu zadaniowego; zarządzania i rozwoju kompetencji kadr; Kodeksu Etycznego; monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Lubelskiego; obsługi e-Puap oraz sfinansowanie studiów podyplomowych z zakresu: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Budżet zadaniowy – nowoczesne zarządzanie finansami w sektorze publicznym.
Szkolenia odbywać się będą w godzinach pracy pracownika. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Grupę docelową stanowią pracownicy Starostwa Powiatowego w Lublinie i jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego.
Okres trwania projektu: 2011 – 2013 r.
Wartość projektu: 1 805 159, 70 zł, kwota dofinansowania: 1 534 385, 75 zł;
Biuro Projektu - budynek główny Starostwa Powiatowego w Lublinie
ul. Spokojna 9, pokój 204 a, II piętro, tel. 081/ 528 66 17.

Pliki do pobrania:

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego