Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego...

 

„Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępnośd do dróg krajowych i wojewódzkich”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej V: Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
 

Partnerzy Projektu:

                                                   

 

 

Etapy przygotowania projektu:

20.11.2008 – porozumienie powiatów woj. lub. przyjęte w ramach Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego o przystąpieniu do wspólnego projektu.

23.12.2008 – przedłożenie Zarządowi Województwa Lubelskiego wnioskuo ujęcie wspólnego projektu drogowego powiatów w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL 2007-2013.

7.04.2009 – podjęcie uchwały o umieszczeniu projektu drogowego powiatów na IWIPK RPO WL 2007-2013.

30.04.2009 – podpisanie umowy partnerskiej przez powiaty o wspólnym przedsięwzięciu .

30.06.2009 – podpisanie z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego tzw. umowy wstępnej (pre - umowy) dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego nr UP/IWIPK/RPOWL/5.2/1/2009.

17.03.2010 – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (opracowano dokumentację techniczną dla zadań inwestycyjnych, przeprowadzono procedury zakończone uzyskaniem decyzji środowiskowych oraz zaświadczeń organu  odpowiedzialnego za nadzorowanie sieci Natura 2000, uzyskano decyzje budowlane zezwalające na przeprowadzenie inwestycji, opracowano studium wykonalności zawierające analizę technicznej, ekonomicznej i instytucjonalnej możliwości realizacji przedsięwzięcia).

W dniu 20 lipca 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa o dofinansowanie projektuprzez Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczukaoraz Starostę Lubelskiego Pawła PikulęW ramach umowy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow kwocie 131 600 000,00 złaktualna całkowita wartość projektu176 573 535,23 zł.

Sieć dróg województwa lubelskiego

 • Drogi krajowe – ponad 1 065,608 km
 • Drogi wojewódzkie – 2 179,522 km
 • Drogi powiatowe –10 747,90 km

   Źródło- studium wykonalności projektu 

Projekt zakładał zrealizowanie wskaźników,z których najważniejsze były następujące:

 • Długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg  – 155 km
 • Długość wybudowanych i zmodernizowanych chodników  – 48 km
 • Liczba wybudowanych i zmodernizowanych skrzyżowań  – 134
 • Długość wybudowanych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych  – 10,5 km
 • Liczba zmodernizowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli – 10
 • Długość wybudowanych i zmodernizowanych utwardzonych poboczy  – 96,78 km
 • Liczba wybudowanych i zmodernizowanych punktów oświetleniowych   – 87
 • Liczba wybudowanych i zmodernizowanych przejść dla pieszych  – 16
 • Długość wybudowanej i zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej  – 4,46 km

Realizacja inwestycji w latach 2010-2011

W 2010 roku  rozpoczęła się realizacja wszystkich 26 zadań inwestycyjnych objętych projektem:

7 zadań zostało zrealizowanych w 2010 r. 

 • krasnostawski (1), radzyński (2), świdnicki (4).

19 zadań zostało zrealizowanych w 2011 r.

 • biłgorajski (1), chełmski (2), krasnostawski (1), kraśnicki (1), lubartowski (2), lubelski (2), opolski (1), parczewski (1), puławski (2), rycki (2), tomaszowski (1), włodawski (1), zamojski (2).

Zaawansowanie rzeczowej realizacji projektu

Zaawansowanie wg wskaźników:

 • długość wybudowanych dróg powiatowych–  3,47 km(100%)
 • długość przebudowanych dróg powiatowych– 111,38 km (73,53 %)
 • długość wybudowanych ścieżek rowerowych– 2,08 km(100%)
 • długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych– 8,50 km(100%)
 • liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych– 10 szt.(125%)
 • liczba wybudowanych skrzyżowań– 5 szt.(62,50 %)
 • liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej– 424 szt.(80,45 %)
 • liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej– 772 szt.(95,42 %)
 • długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej–  3,66 km(100%)
 • długość zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej–  0,80 km(100%)
 • liczba zmodernizowanych skrzyżowań– 98 szt.(77,77 %)
 • liczba zmodernizowanych obiektów mostowych/estakad/tuneli – 8 szt.(80 %)
 • długość wybudowanych utwardzonych poboczy– 6,25 km(100 %)
 • długość zmodernizowanych utwardzonych poboczy– 52,79 km(58,31 %)
 • długość wybudowanych chodników – 24,89 km(83,43 %)
 • długość zmodernizowanych chodników – 17,88 km(100 %)                    
* Dane zgodne z wnioskiem o płatność złożonym w dniu 18.10.2011 r.

Zaawansowanie finansowej realizacji projektu:(stan na dzień 18.11.2011 r.)

 • Złożono 9 wniosków o płatność,
 • Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskami o płatność: 141 795 853,85 zł (co stanowi ponad 80% całości wydatków kwalifikowanych),
 • Wnioskowana dotychczas kwota dofinansowania ogółem: 106 436 299,74 zł,
 • Kwota dotacji wypłaconej: 96 613 663,20 zł (co stanowi ponad 73% całości dotacji),
 • Pozostała kwota do refundacji w ramach ostatniego wniosku o płatność złożonegow dniu 18.10.2011 r.: 9 822 636,54 zł.