RPO 2014 - 2020

Zdjęcie Artykułu

„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju.

W dniu 13 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CCLXXXVI/5657/2018 wybrał do dofinansowania projekt nr RPLU.08.02.00-06-0001/17-00 pt. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działania 8.2 Lokalny układ transportowy (tryb pozakonkursowy).

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 17 lipca 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 210 654 470,57 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane 206 797 883,23 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 119 999 999,99 zł

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez 20 powiatów ziemskich z terenu województwa lubelskiego: lidera projektu Powiat Lubelski oraz partnerów: Powiat Bialski, Powiat Biłgorajski, Powiat Chełmski, Powiat Hrubieszowski, Powiat Janowski, Powiat Krasnostawski, Powiat Kraśnicki, Powiat Lubartowski, Powiat Łęczyński, Powiat Łukowski, Powiat Opolski, Powiat Parczewski, Powiat Puławski, Powiat Radzyński, Powiat Rycki, Powiat Świdnicki w Świdniku, Powiat Tomaszowski, Powiat Włodawski, Powiat Zamojski.

Przedsięwzięcie obejmuje realizację 28 zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej na terenie ww. powiatów. Przebudowanych i wybudowanych zostanie łącznie 205,81 km dróg
(w tym: 204,93 km – całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg; 0,88 km – całkowita długość wybudowanych nowych dróg oraz 26,92 km – długość wspartej infrastruktury rowerowej). Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich, a tym samym poprawa mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędowych i trzeciorzędowych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. Celami bezpośrednimi przedsięwzięcia priorytetowego jest: podniesienie potencjału gospodarczego regionu, a tym samym zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i przyciągnięcie inwestorów i innowacji, a to przyczynia się do nowych lokalizacji działalności gospodarczych i tworzenia miejsc pracy, - zwiększenie przepustowości transportowej regionu poprzez sprawną i funkcjonalną sieć drogową i poprawę parametrów technicznych ciągów komunikacyjnych objętych projektem, -zwiększenie płynności, komfortu i bezpieczeństwa podróży dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, - zwiększenie mobilności mieszkańców, - zwiększenie dostępności do miasta wojewódzkiego, regionalnych i subregionalnych ośrodków rozwoju gospodarczego, a tym samym poprawa dostępności do podstawowych usług publicznych, w szczególności edukacji, opieki zdrowotnej i rynku pracy, - wzrost atrakcyjności turystycznej regionu i wykorzystania istniejącego potencjału turystycznego, - poprawienia warunków do rozwijania współpracy międzynarodowej, - aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów wiejskich zagrożonych marginalizacją społeczną i ekonomiczną, - wyrównywanie różnic między miastem a wsią w dostępie do usług społecznych, - zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów uczestników ruchu drogowego. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na integrację regionalnego układu transportowego z krajowym systemem transportowym, a w szczególności z drogami należącymi do transeuropejskiej sieci drogowej.

Wszystkie inwestycje drogowe objęte projektem zostaną zrealizowane do końca 2019 r.

 

Powiat

Zadanie inwestycyjne

Długość (km)

Bialski

Przebudowa powiązań komunikacyjnych z siecią TEN-T na terenie powiatu bialskiego (droga powiatowa Nr 1036L Biała Podlaska (ul. Francuska) – Rokitno – Błonie na odcinku Grabanów – Rokitno; droga powiatowa Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze na odcinku Zalesie – Piszczac).

13,75

Biłgorajski

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2940 L Księżpol – Jedlinki.

14,86

Chełmski

Poprawa połączenia z infrastrukturą TEN-T (drogą krajową Nr 12) poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu chełmskiego
1) 1719L dr. pow. 1624L- Wólka Tarnowska- Busówno- Bezek (droga krajowa Nr 12)- Rejowiec (droga wojewódzka Nr 812);
2) 1843L Srebrzyszcze (droga krajowa Nr 12)- Pławnice- Majdan- Skordiów;
3) 1829L Brzeźno (droga krajowa Nr 12)- Żalin;
4) 1830L Ludwinów (droga krajowa Nr 12)- Świerże (droga wojewódzka Nr 816).

19,15

Hrubieszowski

Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej - przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa (odcinek od km 6+800 do km 10+000 oraz od 24+700 do km 28+100).

6,6

Janowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul. Bialska) – Tokary – Huta Turobińska
w m. Janów Lubelski, Zdziłowice i Otrocz.

8,33

Krasnostawski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) – Latyczów – Dworzyska – Wał – Wólka Orłowska wraz z przebudową dwóch mostów.

7,59

Kraśnicki

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2701L Annopol – Księżomierz – Dzierzkowice – Urzędów - Popkowice – Dąbrowa Bór – Kraśnik (na odcinku Urzędów -Kraśnik).

14,51

Lubartowski

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) – Kamionka – Kierzkówka – do drogi wojewódzkiej nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia – Siedliska.
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1545 L Kozłówka – Nowodwór – Lubartów na odcinku Al. 1000-lecia od ul. Szaniawskiego/Powstańców Warszawy do ul. Lubelskiej wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej.

3,94

Lubelski

1) Budowa drogi powiatowej nr 2219L (odcinek S 17 Węzeł Nałęczów- droga powiatowa
Nr 1524 L).
2) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce ul. Lubelska - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka - ul. Żeglarska) z wyłączeniem odcinka pod budowę S19.

8,22

Łęczyński

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716 L Nadrybie - Urszulin

7,19

Łukowski

Budowa małej obwodnicy miasta Łuków o długości 0,9 km – III etap

0,88

Opolski

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2606 L Wilków – Wólka Polanowska – Karczmiska na odcinku od km 5+660 do km 10+141 dł. 4,481 km
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2622 L Opole Lubelskie – Skoków – Białowoda – Kol. Boby na odcinku od km 0+020 do km 2+475 dł. 2,455 km

6,93

Parczewski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od drogi W815
w Siemieniu do drogi W813 w Parczewie.

9,86

Puławski

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1516L od drogi krajowej 17 do drogi gminnej
nr 107412L.

11,4

Radzyński

Przebudowa drogi powiatowej nr 1218L Borki – Ulan Majorat.

11,07

Rycki

Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk.

3,85

Świdnicki

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2116 L Gardzienice-Fajsławice.

4,3

Tomaszowski

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3505L Tarnawatka – Werechanie.
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3514L Lubycza Królewska – Machnów Nowy – Dyniska Stare.

26,46

Włodawski

1) Budowa i przebudowa drogi powiatowej 1727L Sobibór – droga wojewódzka 816
2) Rozbudowa drogi powiatowej 1716L Nadrybie – Urszulin.

7,72

Zamojski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3247L droga krajowa 17 – Pniówek-Suchowola-Maciejówka.

19,2

 

Łącznie:

205,81

 

 

Powrót