POKL

Zdjęcie Artykułu

Edukacja równych szans

Projekt „Edukacja równych szans” realizowany przez Powiat Lubelski na podstawie umowy nr 248 POKL.09.01.02-06-175/09-00 zawartej w dniu 26 stycznia 2010r. z Samorządem Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 
 
Od 1 lutego 2010r. do 31 marca 2011r. na terenie Powiatu Lubelskiego w 4 zespołach szkół kształcenia ogólnego:
  • Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcący w Zespole Szkół im. Ks. Kwiatkowskiego w Bychawie;
  • Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach;
  • Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach;
  • Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli;
będzie prowadzony projekt „Edukacja równych szans” - realizowany przez Powiat Lubelski na podstawie umowy nr 248 POKL.09.01.02-06-175/09-00 zawartej w dniu 26 stycznia 2010r. z Samorządem Województwa Lubelskiego - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
Projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze wsi i małych miast poprzez wsparcie wychowawcze i dydaktyczne w zakresie podstawowych kompetencji kluczowych oraz planowanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych w ramach prowadzonych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:
  • Blok nauk matematyczno – przyrodniczych
  • Blok języków obcych
  • Blok zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
  • Doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Projektem zostanie objętych 770 uczniów wskazanych szkół. 
 
Podstawowym celem projektu jest zniwelowanie różnic wiedzy i umiejętności uczniów poprzez podniesienie ich umiejętności korzystania z technologii informatycznych, komunikowania się w językach obcych, podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności matematyczno - przyrodniczych, zwiększenie kompetencji kluczowych i europejskich, wykształcenie zachowań przedsiębiorczych w planowaniu swej ścieżki rozwoju (edukacyjnej i zawodowej) a także odpowiedzialności za własne decyzje oraz funkcjonowania w warunkach społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki rynkowej. Realizowane w projekcie dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, a także uzyskane przez uczniów dodatkowe kwalifikacje - przyczynią się do większej mobilności na rynku pracy.
 
Zakładane koszty ogólne projektu wyniosą 781.844,- zł. Projekt będzie w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków krajowych w ramach budżetu państwa. 

Więcej informacji na stronie www.edukacja-szansa.pl
Powrót