EFS

Zdjęcie Artykułu

Projekt: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli 80 szkół i 3 przedszkoli w powiecie, poprzez stworzenie do 31.08.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Beneficjent: Powiat Lubelski

Wartość projektu: 2 952 648.60 zł

Dofinansowanie: 2 509 751.31 zł

Okres realizacji: 2013-2015
 
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli 80 szkół i 3 przedszkoli w powiecie, poprzez stworzenie do 31.08.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.
 
Cele szczegółowe projektu:
  1. Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lubelskim poprzez opracowanie PPW i analizę efektów jego wdrożenia od 01.09.2013 r. do 31.08.2015 r.

  2. Podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli oraz efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych placówek w zakresie programów doskonalenia opartych na diagnozie w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie trwania projektu.

  3. Poprawa współpracy dyrektorów i nauczycieli 80 szkół i 3 przedszkoli w powiecie poprzez organizację i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia od 1.09.13 do 31.08.15 r.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
  1. Opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) i raportów z jego realizacji.

  2. Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach w Powiecie Lubelskim.

  3. Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.

Projekt realizowany jest od 1 września 2013 r. do 31.08.2015 r. bezpośrednio przez Powiat Lubelski przy udziale Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz trzech Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzonych przez powiat.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 83 placówki – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne, funkcjonujące na terenie 16 gmin – Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie i Zakrzew oraz 1109 dyrektorów i nauczycieli w nich uczących.
 
Od 2013 roku ponad 5000 szkół i przedszkoli z 140 powiatów objętych zostało kompleksowym wspomaganiem. Powiaty w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" (Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), wdrażają nowy model systemu doskonalenia i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły.
Powrót