Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Spokojna 9, 20-074 Lublin

tel.: 81 528-66-19
fax: 81 528-66-01

rzecznik@powiat.lublin.pl


Imię i Nazwisko
Lidia Baran-Ćwirta

Stanowisko
Rzecznik konsumentów
 
Godziny przyjęć i nr pokoju
Rzecznik przyjmuje osobiście w poniedziałki od 8.00 do 10.30 w pokoju 200.
Pisemne wnioski/podania kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów można składać codziennie w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach pracy Starostwa.
 
Zakres obowiązków
Zadania rzecznika:
zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.
 
Forma załatwienia sprawy:
Pomoc prawna z zakresu prawa konsumenckiego udzielana jest w formie ustnej lub pisemnej: pomoc udzielana ustnie przebiega w formie rozmowy Rzecznika z konsumentem. Jeśli, Rzecznik uzna, że sprawa jest na tyle poważna, że nie da się jej rozwiązać od razu, wówczas spisywany jest formularz konsumencki i konsument składa wszelkie, istotne dla sprawy dokumenty. Pomoc udzielana w formie pisemnej następuje wówczas, gdy do Rzecznika skierowane jest pismo z prośbą o pomoc od konsumenta lub też gdy został spisany formularz konsumencki. Pomoc taka, w razie możliwości, udzielana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca.