Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób można ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej i gdzie składać wniosek o zwrot?

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek składany do:

  1. Urzędu Miasta Lublin – wzór wniosku w załączeniu (PE-021)
  2. lub do organu administracji publicznej, który nie dokonał czynności urzędowej, nie wydał zaświadczenia lub zezwolenia (Starostwo Powiatowe w Lublinie) – wzór wniosku w załączeniu.

Termin złożenia wniosku:

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Wymagane załączniki:

- dowód wpłaty opłaty skarbowej albo jego uwierzytelniona kopia.

Zwrot opłaty skarbowej następuje:

- w kasie Urzędu Miasta Lublin,

- na rachunek bankowy wskazany we wniosku,

- pocztą (zwrot pomniejszony o koszt przekazu pocztowego).

 

W przypadku złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej, przed wydaniem decyzji w sprawie zwrotu tej opłaty, organ podatkowy wzywa organ, do którego złożono wniosek lub zgłoszenie albo któremu taki wniosek lub zgłoszenie przekazano, a który nie dokonał czynności urzędowej, nie wydał zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), do przekazania:

-   wniosku lub zgłoszenia albo ich poświadczonych kopii,

-   dokumentu potwierdzającego niedokonanie czynności urzędowej, niewydanie zaświadczenia lub niewydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

-   pozostających w aktach - uwierzytelnionej kopii dowodu zapłaty albo dowodu zapłaty opłaty skarbowej, albo kopii dowodu zapłaty tej opłaty.

Zwrot opłaty skarbowej następuje w gotówce lub na rachunek bankowy wnioskodawcy po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu, a jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie na kilku osobach lub jednostkach organizacyjnych, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku lub 2 miesiące w szczególnie skomplikowanej sprawie.

Podstawa prawna

-   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),

-   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282),

-   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Powrót