Najczęściej zadawane pytania

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku o wydanie karty wędkarskiej?

Zgodnie z kartą spraw OŚR-08 aby uzyskać kartę wędkarską w Starostwie Powiatowym w Lublinie należy złożyć wniosek OŚR-08-01, zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizację amatorskiego połowu ryb, dowód zapłaty należnej za kartę wędkarską w wysokości 10 zł, aktualną fotografię wnioskodawcy tzw. legitymacyjną.

Karta wędkarska jest dokumentem, który uprawnia do amatorskiego połowu ryb a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – konieczna jest również jego zgoda.
 
Starosta Lubelski wydaje kartę wędkarską osobie, która ukończyła 14 lat, złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizację społeczną, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb – w przypadku naszego Powiatu są to Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Okręgu Lublin oraz jest mieszkańcem Powiatu Lubelskiego. Z obowiązku składania egzaminu zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.

Osoby do lat 14 zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę
Za wydanie karty wędkarskiej pobiera się opłatę w wysokości 10 złotych.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie uprawnionego do rybactwa. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.

Zasady wydawania kart wędkarskich określa art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o  rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189. poz. 1471 z późn. zm.).
Powrót