Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty należy złożyć w celu zgłoszenia rozbiórki ?

  1. Wypełniony wniosek: druk AB-05-01 zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę
  2. Załączniki:

- opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonania robót rozbiórkowych,

- kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z zasobów Powiatu Lubelskiego ze wskazanym budynkiem lub budowlą przeznaczoną do rozbiórki,

- w przypadku działania przez przedstawiciela- pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Powrót