Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty należy złożyć w celu zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę ?

  1. Wypełniony wniosek: druk AB-04-01 - zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
  2. Załączniki:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: druk AB-00,

- w przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej,

- kopia aktualnej mapy geodezyjnej, na której należy zlokalizować zgłoszone roboty budowlane,

- odpowiednie szkice lub rysunki określające zakres planowanych robót budowlanych,

- opis sposobu wykonania robót budowlanych,

- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane innymi przepisami.

Do zgłoszenia budowy, instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do     7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki w przypadku budowy instalacji gazowej należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych, do wniosku należy dołączyć projekt zagospodarowania działki wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

Powrót