Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę?

 Wypełniony wniosek: druk AB-06-01

Do wniosku należy dołączyć:

- zgodę właściciela obiektu,

- opracowanie zawierające:

*szkic usytuowania obiektu budowlanego,

*opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiórkowych,

*opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi,

- w zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu (w 3 egzemplarzach),

- w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego urzędowo poświadczony odpis),

- dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.

Powrót