Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania pozwolenia na budowę ?

  1. Wypełniony wniosek: druk AB-01-01
  1. Załączniki:

- projekt budowlany w 4 egzemplarzach opracowany przez uprawnionego projektanta wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane,

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: druk AB-00,    

- ważną i ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną dla inwestora, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego urzędowo poświadczony odpis),

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

KARTA SPRAW:AB-01 Pozwolenia na budowę

Powrót