Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe?

W celu uzyskania bonifikaty należy do tut. Starostwa przesłać:

  1. wniosek o przyznanie bonifikaty,
  2. dokumenty poświadczające uzyskane dochody w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste np.:

-     Osoby zatrudnione w zakładach pracy winny przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskanego dochodu z tytułu świadczonej pracy w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste,

-     Osoby prowadzące działalność gospodarczą na potwierdzenie wysokości osiąganych dochodów winny przedłożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego, uwzględniające dochody za cały poprzedzający rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste,

-     Emeryci i renciści dla potwierdzenia dochodu powinni przedłożyć oryginalne odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z całego roku poprzedzającego rok, za który ma być opłata wnoszona, bądź zaświadczenia ZUS ujmujące dochód za ww. rok.

-     Studenci i pełnoletni uczniowie zobowiązani są złożyć zaświadczenie z uczelni lub szkoły oraz oświadczenie, w którym stwierdzą czy i w jakiej wysokości uzyskali dochód w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata roczna,

-     Osoby nie pracujące powinny złożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie i pobieranie zasiłku oraz oświadczenie stwierdzające, jakie dochody uzyskały w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata,

-     Osoby nie pracujące nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną stwierdzające, jakie dochody uzyskały lub że dochodów nie uzyskały w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata,

-     Osoby samotnie wychowujące dzieci powinny przedłożyć dokument potwierdzający otrzymywane świadczenia alimentacyjne lub rentowe albo oświadczenie o braku świadczeń z tego tytułu.

Powrót