Najczęściej zadawane pytania

Co to jest mapa do celów projektowych a mapa sytuacyjno-wysokościowa?

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Mapa do celów projektowych powstaje przez aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej w obszarze planowanej inwestycji oraz, w razie konieczności, mapa taka uzupełniana jest o dodatkową treść,  zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa. Odbywa się to na drodze pomiaru terenowego wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające odpowiednie uprawnienia. Aktualność takiej mapy jest potwierdzana przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej poprzez poświadczenie zaktualizowania i opatrzenie klauzulą o treści: „Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych”

Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych, takich jak np. plan zagospodarowania działki, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA - jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej może służyć do celów opiniodawczych :

- jako  załącznik do wniosku o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

- jako  załącznik do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

- jako  załącznik do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

- itp.

„plan sytuacyjny sporządzony na mapie pobranej z zasobów geodezyjnych” bez sprawdzenia jej aktualności nie spełnia wymogu w zakresie aktualności mapy wykorzystywanej do jego sporządzenia. Mapa sytuacyjno-wysokościowa udostępniona przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej opatrywana jest klauzulą o treści: „Mapa niniejsza nie może służyć do opracowania projektów technicznych bez uprzedniego sprawdzenia jej aktualności przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji  w instytucjach branżowych.  Wszelkie  trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Powrót