Instrukcje załatwiania spraw

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

(...) ochrona gruntów rolnych, nadzór nad lasami, rybactwo, łowiectwo, ochrona zwierząt, gospodarka wodna (...)

Ochrona gruntów rolnych.
Karta sprawy OŚR - 01    Zajęcie stanowiska w sprawie wyłączenia z gruntu z produkcji rolniczej.
Karta sprawy OŚR - 02    Decyzja określająca osobę, termin i kierunek rekultywacji gruntów o utraconej albo ograniczonej wartości użytkowej.
Karta sprawy OŚR - 03    Decyzja uznająca za zakończoną rekultywację gruntów o utraconej albo ograniczonej wartości użytkowej.

Nadzór nad lasami.
Karta sprawy OŚR - 04    Wyznaczenie do wyrębu, oznakowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna.
Karta sprawy OŚR - 05    Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu (zwiększenie limitu pozyskania drewna).
Karta sprawy OŚR - 06    Zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących będących własność gmin.
Karta sprawy OŚR - 07    Zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne z terenów kolejowych.

Karta sprawy OŚR-41 Zaświadczenie w sprawie objęcia działki uproszczonym planem wniosek 

Rybactwo, łowiectwo, ochrona zwierząt - CITES.
Karta sprawy OŚR - 08    Wydawanie kart wędkarskich.
Karta sprawy OŚR - 09    Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
Karta sprawy OŚR - 10    Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie charta.
Karta sprawy OŚR - 11    Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych.
Karta sprawy OŚR - 12    Pozwolenie na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny.

Ochrona powietrza atmosferycznego.
Karta sprawy OŚR - 21    Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Karta sprawy OŚR - 22    Zezwolenie na udział w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.
Karta sprawy OŚR - 23    Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Karta sprawy OŚR - 24    Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych.

Gospodarka odpadami.
Karta sprawy OŚR - 25    Zgłoszenie do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.
Karta sprawy OŚR - 26    Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji.
Karta sprawy OŚR - 29    Zezwolenie na zbieranie odpadów.
Karta sprawy OŚR - 30    Zezwolenie na transport odpadów.
Karta sprawy OŚR - 39    Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
Karta sprawy OŚR - 40    Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Geologia.
Karta sprawy OŚR - 33    Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych.
Karta sprawy OŚR - 34    Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną.
Karta sprawy OŚR - 35    Zgłoszenie projektu prac geologicznych - ciepło Ziemi.
Karta sprawy OŚR - 36    Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.
Karta sprawy OŚR - 37    Decyzja określająca osobę, termin i kierunek rekultywacji gruntów po działalności górniczej.
Karta sprawy OŚR - 38    Decyzja uznająca za zakończoną rekultywację gruntów po działalności górniczej.

Powrót