Instrukcje załatwiania spraw

WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY POMOCOWYCH

(...) zwrot nieruchomości, odszkodowania za działki, nieruchomości Skarbu Państwa (...)

IGM – 01 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości,
IGM – 02 Wywłaszczenie nieruchomości,
IGM – 03 Ustalanie i wypłata odszkodowań za działki wydzielone pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe,
IGM – 04 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
IGM – 05 Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe,
IGM – 06 Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego,
IGM – 07 Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa/Powiatu Lubelskiego,
IGM – 08 Wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa/Powiatu Lubelskiego,
IGM – 09 Wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa/Powiatu Lubelskiego,
IGM – 10 Wniosek o wydanie opinii w trybie art. 11 b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
IGM – 11 Oddanie nieruchomości w trwały zarząd,
IGM – 12 Wygaszenie trwałego zarządu,
IGM – 13 Wyrażenie zgody dla jednostek organizacyjnych powiatu na zabudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego na nieruchomości oddanej w trwały zarząd,
IGM – 14 Wrażenie zgody na oddanie nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy zawierana jest kolejna umowa,
IGM – 15 Udzielanie bonifikat od opłat z tytułu trwałego zarządu,
IGM – 16 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości,
IGM – 17 Regulowanie stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
IGM – 18 Regulowanie stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji,
IGM – 19 Darowizna nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
Powrót