Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie z dnia 7 listopada 2016 roku znak IGM.6821.12.2016.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości ozn. nr 352/25, 352/27 i 352/29 poł. w m. Jakubowice Konińskie, gm. Niemce

08-11-2016

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości stanowiącej działki nr 352/25, 352/27 i 352/29, położonej w miejscowości Jakubowice Konińskie, gm. Niemce, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Niemce dla części miejscowości: Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Pólko, Dys, Ciecierzyn, Elizówka zlokalizowanych na północ od obwodnicy Lublina (droga krajowa S17) i na zachód od drogi krajowej nr 19” na w/w działkach, informuję, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Lublinie informuje, iż zebrana dokumentacja w przedmiotowej sprawie udostępniona jest do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 9 – pokój 101A.

            Po upływie w/w terminu niniejsza sprawa zostanie załatwiona poprzez wydanie decyzji kończącej postępowanie przed Starostą Lubelskim.

 Otrzymują:

 1. Cezary Mróz – zawiadomienie poprzez ogłoszenie w trybie art. 49 Kpa, na podstawie art. 8 ustawy
  o gospodarce nieruchomościami, opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niemce oraz elektronicznej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lublinie
 2. Karina Mróz – zawiadomienie poprzez ogłoszenie w trybie art. 49 Kpa, an podstawie art. 8 ustawy
  o gospodarce nieruchomościami, opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niemce oraz elektronicznej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lublinie
 3. Łukasz Banaś - Geokart International sp. z o.o. – pełnomocnik wnioskodawcy
 4. Monika Ciołek - Poniatowska – współwłaścicielka
 5. Radosław Ciołek - Poniatowski – współwłaściciel
 6. Krystyna Czajecka - Szpringer – współwłaścicielka
 7. Jolanta Dara - Haratym – współwłaścicielka
 8. Paweł Dąbrowski – współwłaściciel
 9. Antoni Gryta – współwłaściciel
 10. Jacek Haratym – współwłaściciel
 11. Katarzyna Iwaniuk – współwłaścicielka
 12. Beata Malicka - Ząbek – współwłaścicielka
 13. Adelajda Nagadowska – współwłaścicielka
 14. Krzysztof Nagadowski – współwłaściciel
 15. Małgorzata Ostrowska – współwłaścicielka
 16. Jacek Ostrowski – współwłaściciel
 17. Jan Świątkowski – współwłaściciel
 18. Anna Świątkowska - współwłaścicielka
 19. Światomir Ząbek – współwłaściciel
 20. a/a

 Do wiadomości:

 1. Gmina Niemce - wnioskodawca

Załącznik: Zawiadomienie IGM.6821.12.2016.MR

Powrót