Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie z dnia 7 listopada 2016 roku znak IGM.6821.11.2016.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości ozn. nr 358/4 poł. w m. Jakubowice Konińskie Kolonia, gm. Niemce

08-11-2016

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części działki nr 358/4, położonej w miejscowości Jakubowice Konińskie Kolonia, gm. Niemce, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Niemce dla części miejscowości: Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Pólko, Dys, Ciecierzyn, Elizówka zlokalizowanych na północ od obwodnicy Lublina (droga krajowa S17) i na zachód od drogi krajowej nr 19” na w/w działce, informuję, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Lublinie informuje, iż zebrana dokumentacja w przedmiotowej sprawie udostępniona jest do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 9 – pokój 101A.

            Po upływie w/w terminu niniejsza sprawa zostanie załatwiona poprzez wydanie decyzji kończącej postępowanie przed Starostą Lubelskim.

 Otrzymują:

 1. Renata Załuska – współwłaściciel działki nr 358/4
 2. Andrzej Załuski – zawiadomienie poprzez ogłoszenie w trybie art. 49 Kpa, na podstawie art. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami, opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niemce oraz elektronicznej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lublinie
 3. Łukasz Banaś - Geokart International sp. z o.o. – pełnomocnik wnioskodawcy
 4. Robert Bednarczyk – współwłaściciel działki nr 358/4
 5. Dorota Kaznowska – współwłaścicielka działki nr 358/4
 6. Jacek Błaszczak – współwłaściciel działki nr 358/4
 7. Sylwia Błaszczak – współwłaścicielka działki nr 358/4
 8. Anna Woźniak – współwłaścicielka działki nr 358/4
 9. Marta Olejniczak – współwłaścicielka działki nr 358/4
 10. Paweł Olejniczak – współwłaściciel działki nr 358/4
 11. Grażyna Olejniczak – współwłaścicielka działki nr 358/4
 12. Włodzimierz Olejniczak – współwłaściciel działki nr 358/4
 13. Beata Makarewicz – współwłaścicielka działki nr 358/4
 14. Leszek Sławek – współwłaściciel działki nr 358/4
 15. Małgorzata Frelich – współwłaścicielka działki nr 358/4
 16. Marcin Frelich – współwłaściciel działki nr 358/4
 17. Ewa Markut - Miotła – współwłaścicielka działki nr 358/4
 18. Paweł Miotła – współwłaściciel działki nr 358/4
 19. Anna Górniak – współwłaścicielka działki nr 358/4
 20. Piotr Górniak – współwłaściciel działki nr 358/4
 21. Jolanta Sęk – współwłaścicielka działki nr 358/4
 22. a/a

 Do wiadomości:

 1. Gmina Niemce - wnioskodawca

Załącznik: Zawiadomienie IGM.6821.11.2016.MR

Powrót