Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie z dn 7 lipca 2016 r. IGM.6821.27.2016.MW4

11-07-2016

Na podstawie art. 8 i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) w związku z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)

zawiadamiam, że przed Starostą Lubelskim wszczęte zostało postępowanie z wniosku Gminy Niemce w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części działki nr 358/3, położonej w miejscowości Jakubowice Konińskie Kolonia, gm. Niemce, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Niemce dla części miejscowości: Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Pólko, Dys, Ciecierzyn, Elizówka zlokalizowanych na północ od obwodnicy Lublina (droga krajowa S17) i na zachód od drogi krajowej nr 19” na w/w działce.
 
Wobec niemożności ustalenia aktualnego adresu Pana Andrzeja Załuskiego – współwłaściciela w/w nieruchomości, konieczne stało się zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niemce, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lublinie, stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie strony o czynnościach w sprawie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
W związku z powyższym, stosownie do art. 40 § 5 Kpa, informuję o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, że pełnomocnikiem strony może zostać ustanowiona osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Powrót