Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie z dn. 18 kwietnia 2016 r. o zakończeniu postępowania

21-04-2016

IGM.6821.127.2015.MR

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki nr 239/2 i 241/1 (obr. 20), poł. w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta   oraz w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie w/w nieruchomości z wniosku  PGE Dystrybucja S.A. w związku z planowaną przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej informuję, że zakończone zostało postępowanie dowodowe  w niniejszej sprawie.

 Zebrana dokumentacja udostępniona jest do wglądu w terminie 7 dni   od dnia doręczenia niniejszego pisma, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie  przy ul. Spokojnej 9A, pokój 101, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

We wskazanym powyżej terminie strony postępowania mają prawo   do wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po upływie wyznaczonego terminu, niniejsza sprawa zostanie zakończona poprzez wydanie decyzji administracyjnej kończącej postępowanie przed Starostą Lubelskim.

Powrót