Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie z dn. 18 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postepowania

21-04-2016

IGM.6821.128.2015.MR

Na podstawie art. 8 i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) w związku z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.   poz. 23) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 621 (obr. 10), poł. w miejscowości Maszki Wojciechowskie oraz w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie w/w nieruchomości   z wniosku PGE Dystrybucja S.A. w związku z planowaną przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej. 

Wobec niemożności ustalenia adresu Pani Jolanty Sztejn – współwłaścicielki  w/w nieruchomości, konieczne stało się zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojciechów, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lublinie, stosownie do art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego  w związku z art. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie strony o czynnościach w sprawie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym, stosownie do art. 40 § 5 Kpa, informuję o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym,   że pełnomocnikiem strony może zostać ustanowiona osoba fizyczna posiadająca zdolność   do czynności prawnych.

Powrót