Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie z dn. 14 marca 2014 r. - IGM.6821.128.2013.MP

14-03-2014

Lublin, dnia 14 marca 2014 r.
IGM.6821.128.2013.MP
 
Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że przed Starostą Lubelskim wszczęte zostało postępowanie z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Tarnowie Zakład w Lublinie - następcy prawnego Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części działki ewidencyjnej nr 682/2, położonej 
 
w miejscowości Turka, gm. Wólka, w związku z planowaną budową sieci gazowej ś/c PE 100 SDR 11 dn 63.
 
W związku z powyższym, wzywam strony postępowania do złożenia wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów, aby umożliwić organowi prowadzącemu postępowanie zebranie i rozpatrzenie w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego będącego podstawą do rozstrzygnięcia sprawy.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
 
Powrót