Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie z dn. 11.03.2015 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

11-03-2015

IGM.6821.68.2013.MP1

Lublin, dnia 11 marca 2015 r.

 

Nawiązując do toczącego się postępowania dotyczącego wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Marysin, gmina Jastków, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 177 (obręb 7, arkusz 1) o pow. 0,0700 ha, Starostwo Powiatowe w Lublinie zawiadamia, że załatwienie powyższej sprawy w uprzednio wskazanym terminie nie będzie możliwe z uwagi na podjęte czynności zmierzające do wyłonienia wykonawcy operatu szacunkowego. Operat ten będzie stanowił podstawę do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Niezwłocznie po dołączeniu do akt sprawy przedmiotowego operatu szacunkowego podjęte zostaną dalsze czynności zmierzające
do rozpatrzenia sprawy.

W związku z powyższym, przewidywany nowy termin załatwienia sprawy zostaje wyznaczony na dzień 1 czerwca 2015 r.

 

Powrót