Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o zakończeniu postepowania

06-07-2017

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 90/4 o pow. 0,17 ha, położonej w miejscowości Szerokie, gmina Konopnica w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej przez Gminę Konopnica informuję, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

Zebrana dokumentacja udostępniona jest do wglądu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9A, pokój 101, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
We wskazanym powyżej terminie strony postępowania mają prawo do wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Po upływie wyznaczonego 7 dniowego terminu, niniejsza sprawa zostanie zakończona poprzez wydanie decyzji administracyjnej kończącej postępowanie przed Starostą Lubelskim.
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Powrót