Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o zakończeniu postepowania nr IGM.6821.110.2015.MW4

01-04-2016

ZAWIADOMIENIE
 
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta, gmina Wojciechów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 159 (obr. 20 – Wojciechów Kolonia Piąta, ark. 2), poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez w/w nieruchomość przewodów i urządzeń służących  do przesyłu energii elektrycznej w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: „ Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji: Poniatowa - Nałęczów (od GPZ Poniatowa do słupa 118)”, Starostwo Powiatowe w Lublinie zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.
 
Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Lublinie informuje, iż zebrana dokumentacja w przedmiotowej sprawie udostępniona jest do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 9 – pokój 101A.
 
Po upływie w/w terminu niniejsza sprawa zostanie załatwiona poprzez wydanie decyzji kończącej postępowanie przed Starostą Lubelskim.
     
 
 
 
 
Powrót