Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania IGM.6821.28.2016.MW4 z dnia 29.07.2016r.

29-07-2016

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części działek nr 352/39 i 353/10, położonej w miejscowości Jakubowice Konińskie, gm. Niemce, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Niemce dla części miejscowości: Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Pólko, Dys, Ciecierzyn, Elizówka zlokalizowanych na północ od obwodnicy Lublina (droga krajowa S17) i na zachód od drogi krajowej nr 19” na w/w działce, informuję, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

 

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku 

z powyższym Starostwo Powiatowe w Lublinie informuje, iż zebrana dokumentacja
w przedmiotowej sprawie udostępniona jest do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 9 – pokój 101A.

Po upływie w/w terminu niniejsza sprawa zostanie załatwiona poprzez wydanie decyzji kończącej postępowanie przed Starostą Lubelskim. 

 

Pobierz Zawiadomienie  IGM.6821.28.2016.MW4 z dnia 29.07.2016r.  [ plik PDF, rozmiar 72 KB]

Powrót