Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania IGM.6821.27.2016.MW4 z dnia 29.07.2016r.

29-07-2016

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części działki nr 358/3, położonej w miejscowości Jakubowice Konińskie Kolonia, gm. Niemce, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Niemce dla części miejscowości: Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Pólko, Dys, Ciecierzyn, Elizówka zlokalizowanych na północ od obwodnicy Lublina (droga krajowa S17) i na zachód od drogi krajowej nr 19” na w/w działce, informuję, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

 Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku 

z powyższym Starostwo Powiatowe w Lublinie informuje, iż zebrana dokumentacja
w przedmiotowej sprawie udostępniona jest do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 9 – pokój 101A.

Po upływie w/w terminu niniejsza sprawa zostanie załatwiona poprzez wydanie decyzji kończącej postępowanie przed Starostą Lubelskim.

 

 Pobierz zawiadomienie IGM.6821.27.2016.MW4 z dnia 29.07.2016r. [ plik PDF, rozmiar 70 KB ]

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Renata Załuska
  2. Andrzej Załuski – zawiadomienie poprzez ogłoszenie w trybie art. 49 Kpa, an podstawie art. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami, opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niemce oraz elektronicznej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lublinie
  3. Geokart International sp. z o.o. – pełnomocnik wnioskodawcy
  4. a/a

 

 

Do wiadomości:

  1. Gmina Niemce - wnioskodawca
Powrót