Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego IGM.6821.36.2014.MW4 z dnia 29.07.2016r.

29-07-2016

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Wandzin, gmina Bychawa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 14 (obr. 26 – Wandzin), poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez w/w nieruchomość sieci gazowej sp/c dn 180 PE, MOP 1 MPa w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Gazyfikacja Miasta i Gminy Bychawa, woj. lubelskie”, Starostwo Powiatowe w Lublinie zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

     

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Lublinie informuje, iż zebrana dokumentacja w przedmiotowej sprawie udostępniona jest do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 9 –
pokój 101A.

Po upływie w/w terminu niniejsza sprawa zostanie załatwiona poprzez wydanie decyzji kończącej postępowanie przed Starostą Lubelskim.

     

Pobierz Zawiadomienie IGM.6821.36.2014.MW4 z dnia 29.07.2016r.  [plik PDF, rozmiar 68 KB]

Powrót