Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

17-01-2017

Na podstawie art. 115 ust. 3, art. 124 ust. 1 – 2 i 4 – 7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Starosta Lubelski

zawiadamia o wszczęciu z dniem 17 stycznia 2017 r. postępowania z wniosku PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Niedrzwicy Dużej przy ul. Bełżyckiej, oznaczonej jako działka nr 824 (obr. 10) w związku z planowaną budową linii elektroenergetycznych kablowych SN i NN wraz ze złączem kablowym.

Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. W ewidencji gruntów jako właściciele działki nr 824 figurują Andrzej Kwietniewski i Władysław Baran. Z informacji posiadanych przez tut. Urząd wynika, że w/w osoby nie żyją, a postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone. Dla przedmiotowej nieruchomości nie założono księgi wieczystej.

Po zamieszczeniu ogłoszeń o zamiarze wszczęcia niniejszego postępowania i upływie wyznaczonego 2-miesięcznego terminu nie zgłosiły się osoby, którym przysługują po zmarłych prawa rzeczowe do w/w nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie. 

 Załącznik 1 Zawiadomienie

                                                                                                                            

                                                                                              

Powrót