Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

31-07-2017

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 115 ust. 3, art. 124 ust. 1-2 i 4-7 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) zawiadamiam, że przed Starostą Lubelskim wszczęte zostało postępowanie z wniosku PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Tarnawka Druga, gmina Zakrzew, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 192, 199 i 305, poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę odcinka linii napowietrznej SN 15 kV na w/w nieruchomości.

Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Z informacji z ewidencji gruntów  i odpisów ksiąg wieczystych nr LU1I/00243019/9 i nr LU1I/00225585/5 wynika, że działki nr 192, 199 i 305 stanowią własność Marii i Mariana małż. Konefał.
W oparciu o dokumenty zgromadzone w sprawie ustalono, że Pan Marian Konefał nie żyje, a przed sądem nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie spadkowe oraz brak jest aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym. Po zamieszczeniu ogłoszeń o zamiarze wszczęcia niniejszego postępowania i upływie wyznaczonego 2-miesięcznego terminu nie zgłosiły się osoby mające prawa rzeczowe do w/w nieruchomości.
Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: Kpa) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa). Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa).
Stosownie do art. 40 § 5 Kpa informuję o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, że pełnomocnikiem strony może zostać ustanowiona osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

 Załącznik

Powrót