Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o decyzji IGM.6821.134.2015.MR z dnia 13 października 2016 r.

14-10-2016

Na podstawie art. 124, art. 124a, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) w związku z art. 6 pkt 2 tej ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 281/10 (obręb 7), położonej w miejscowości Kalinówka, gmina Głusk, w związku z planowaną budową linii kablowej SN z kanalizacją światłowodową oraz linii kablowej nn w obszarze w/w działki

orzekam:

 

I. Ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 281/10, obręb 7, położonej w miejscowości Kalinówka, gmina Głusk, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. na budowę linii kablowej SN z kanalizacją światłowodową oraz linii kablowej nn w obszarze w/w działki. 

 

  1. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o której mowa w pkt I polega  na udostępnieniu PGE Dystrybucja S.A. działki nr 281/10 w części oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji (mapa zaewidencjonowana  w ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Lubelskiego pod nr P.0609.2015-6176) o pow. 62 m2 celem trwałego zajęcia pod elementy napowietrznej sieci elektroenergetycznej.

 

III. PGE Dystrybucja S.A. jest uprawniona mocą niniejszej decyzji do wejścia na część nieruchomości o której mowa w pkt II decyzji, w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci elektroenergetycznej.

 

IV. PGE Dystrybucja S.A. zobowiązana jest do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wybudowaniu linii elektroenergetycznej w obszarze   w/w nieruchomości.

 

V. W przypadku, jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, PGE Dystrybucja S.A. zobowiązana   jest do inwentaryzacji szkód powstałych w wyniku działań prowadzonych w związku     z niniejszym zezwoleniem w formie protokólarnego ich opisu, dokonanego z udziałem rzeczoznawcy majątkowego oraz przedłożenia w tut. Starostwie protokołu w terminie dwóch miesięcy od zakończenia prac na nieruchomości wraz z opinią rzeczoznawcy majątkowego określającą wartość poniesionych szkód oraz wysokość ewentualnego zmniejszenia wartości nieruchomości.  

 

VI. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt V niniejszej decyzji, ustalenie odszkodowania za szkody i zmniejszenie wartości nieruchomości nastąpi  w drodze decyzji Starosty Lubelskiego po przedstawieniu przez PGE Dystrybucja S.A. opinii rzeczoznawcy majątkowego. Ustalone odszkodowanie zostanie wpłacone   do depozytu sądowego na okres 10 lat. 

 

 

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 15 grudnia 2015 r. PGE Dystrybucja S.A. zwróciła się do Starosty Lubelskiego o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Kalinówka, gmina Głusk, oznaczonej jako działka nr 281/10, w związku prowadzoną w tym rejonie przebudową i rozbudową sieci elektroenergetycznej. Inwestycja polega na budowie linii kablowej oraz demontażu istniejących linii napowietrznych. Jak wskazuje wnioskodawca, przyczyną podjęcia prac  w danym obszarze był zły stan techniczny istniejącej sieci elektroenergetycznej. W granicach przedmiotowej nieruchomości zaplanowano budowę linii kablowej SN z kanalizacją światłowodową oraz linii kablowej nn. Zakres wniosku został wykazany na załączonej mapie, z której wynika, że inwestycja dotyczy pasa terenu o szerokości 1 m i długości 62 m, biegnącego wzdłuż północnej w wschodniej granicy działki.  

Według zapisów obowiązującego dla przedmiotowej nieruchomości miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Głusk  Nr XXIII/169/2000 z dnia 6 kwietnia 2000 r. działka nr 281/10 położona w Kalinówce  w części objętej niniejszym postępowaniem przeznaczona jest pod obszar mieszkaniowy  z podstawowym przeznaczeniem terenu pod zabudowę siedliskową z dopuszczeniem realizacji dodatkowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych – zapis planu M4. Z treści planu wynika, że przewiduje się zasilanie siecią kablową terenów objętych zabudową; trasowanie sieci niskiego i średniego napięcia przewiduje się w liniach regulacyjnych ulic, jednak dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza ciągami dróg o ile jest to niezbędne dla obsługi w/w terenów. W ocenie Gminy Głusk (pismo z dnia 1 marca 2016 r.) planowana inwestycja zgodna jest z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, natomiast w ewidencji gruntów jako samoistni posiadacze działki nr 281/10 figurują Konstanty Sawicki, Stefan Sawicki, Dariusz Sim, Krzysztof Sim, Julianna Szatan, Stefan Wdowiak, Zofia Żuchnik i Weronika Żywna.  Z ustaleń tut. Urzędu wynika, że Konstanty Sawicki, Stefan Sawicki, Stefan Wdowiak, Zofia Żuchnik i Weronika Żywna nie żyją. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w dniu 13 maja 2016 r. Starosta Lubelski ogłosił zamiar wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części działki nr 281/10 położonej w miejscowości Kalinówka. W przewidzianym prawem 2-miesięcznym terminie nie zgłosiły się osoby,  którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej działki. Wobec powyższego w dniu 3 sierpnia 2016 r. wszczęto postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części przedmiotowej działki w związku z planowaną rozbudową linii elektroenergetycznej.

W dniu 6 września 2016 r. Starosta Lubelski zawiadomił o zakończeniu postepowania dowodowego prowadzonego w przedmiotowej sprawie. 

Po przeanalizowaniu całości zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego organ I instancji zważył co następuje.

 Zgodnie z treścią art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami   Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie  i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych  lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów  i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W rozumieniu art. 6  pkt 2 w/w ustawy budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń  stanowi cel publiczny.

Jak ustalono w toku postępowania, zakres i lokalizacja planowanej inwestycji zgodna jest z obowiązującym dla przedmiotowej nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Głusk  Nr XXIII/169/2000 z dnia 6 kwietnia 2000 r. Przystąpienie do przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kalinówka spowodowane było złym stanem technicznym linii. Celem realizacji w/w przedsięwzięcia jest zapewnienie bezprzerwowego zasilania dla odbiorców oraz dostarczenie energii o właściwych parametrach technicznych  Z projektowanej linii kablowej zostaną zasileni odbiorcy istniejący oraz przyszli. Planowana inwestycja służyć będzie interesom wspólnoty mieszkańców danego obszaru, wobec czego niewątpliwie stanowi realizację celu publicznego.

Wobec przytoczonych powyżej faktów i przepisów prawa, w ocenie organu I instancji wniosek PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Kalinówka, gmina Głusk, oznaczonej jako działka nr 281/10. Planowane przedsięwzięcie stanowi realizację celu publicznego, a lokalizacja sieci zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wobec faktu, iż przedmiotowa nieruchomość   ma nieuregulowany stan prawny i niemożliwe jest uzyskanie zgody właściciela na przeprowadzenie w/w inwestycji, konieczne stało się ograniczenie sposobu korzystania z części działki nr 281/10 w drodze decyzji, zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zgodnie z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, inwestor zobowiązany jest do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. Jeżeli okaże się to niemożliwe albo spowoduje nadmierne trudności lub koszty, odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone na nieruchomości zostanie ustalone w odrębnej decyzji po zakończeniu inwestycji. Stosownie do art. 118a ust. 3 w/w ustawy, w przypadku ustalenia odszkodowania wpłacone ono zostanie do depozytu sądowego na okres 10 lat.  

Wobec przytoczonych powyżej faktów i przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania
do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni  od dnia jej doręczenia. 

 

 

Załącznik:

  1. mapa ograniczenia praw rzeczowych działki nr 281/10.

 

 

Otrzymują:

  1. Wojciech Żarczyński – pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A.
  2. Julianna Szatan
  3. Dariusz Sim
  4. Krzysztof Sim
  5. Nieustalone strony postepowania zawiadomione w trybie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego w związku z art. 118a ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji wywieszone na:

- tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie,

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głusk,

- stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lublinie. 

  1. a/a
Powrót