Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

ZAWIADOMIENIE numer IGM.6821.116.2015.MR z dnia 21 marca 2016 r.

21-03-2016

ZAWIADOMIENIE

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 274, poł. w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta oraz w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie w/w nieruchomości z wniosku PGE Dystrybucja S.A.  w związku z planowaną przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej informuję, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.
 
 Zebrana dokumentacja udostępniona jest do wglądu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9A, pokój 101, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
 
We wskazanym powyżej terminie strony postępowania mają prawo do wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Po upływie wyznaczonego 7 dniowego terminu, niniejsza sprawa zostanie zakończona poprzez wydanie decyzji administracyjnej kończącej postępowanie przed Starostą Lubelskim.
Powrót