Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie nr IGM.683.87.2017.AD1 z dn. 14.03.2018 r.

14-03-2018

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Ćmiłów, jednostka ewidencyjna Głusk, oznaczoną jako działka nr 1205/1 o pow. 0,0063 ha, Starostwo Powiatowe w Lublinie zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego tut. Starostwo informuje, iż zebrana dokumentacja w przedmiotowej sprawie udostępniona jest do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 9, budynek A – pokój 101 (I piętro).

W wymienionym wyżej terminie strony mają prawo do wypowiadania się co do sporządzonego operatu szacunkowego.

Po upływie w/w terminu niniejsza sprawa zostanie załatwiona poprzez wydanie decyzji administracyjnej kończącej postępowanie przed Starostą Lubelskim.

 

Załączniki:

Zawiadomienie nr IGM.683.87.2017.AD1 z dn. 14.03.2018 r. [pdf, 207 kb]

Powrót